SZKOŁA PODSTAWOWA im. Bohaterów Walk o Wolnoœć w Rdzawce.
Zdalne nauczanie
Uwaga!  Zadania zamieszczane na stronie to dokładnie te same zadania które macie zamieszczone w zakładce zadania domowe w dzienniku elektronicznym.

Dodatkowo na stronie szkoły są zamieszczane z powodu zgłaszanych przez rodziców trudności w logowaniu się na dziennik.


  świetlica
  oddział przedszkolny grupa III
  oddział przedszkolny grupa II
  logopeda
  Klasa 8
  Klasa 7
  Klasa 6
  Klasa 5
  Klasa 4
  Klasa 3
  Klasa 2
  Klasa 1
  Klasa 0


Klasa 8

Rozkład materiału dla klasy VIII
25– 29 maja 2020 

JĘZYK POLSKI

TEMAT: Sprawdź wiedzę i umiejętności.

  1. Test sprawdzający wiadomości z pisowni nazw miejscowości oraz błędów językowych zostanie przesłany w dniu sprawdzianu, tj. 25 maja o godz. 9.00

 

TEMAT: Liryka - powtórzenie wiadomości. (online)

1. Przypomnienie najważniejszych wiadomości na temat liryki – podręcznik str.306-307

 

TEMAT: Liryka - ćwiczenia.

1. Utrwalenie wiadomości z liryki – rozwiązywanie karty pracy. Materiał zostanie przesłany na grupie.

 

TEMAT: Epika - powtórzenie wiadomości.(online)

1. Powtórzenie wiadomości na temat epiki – podręcznik str. 308


TEMAT: Epika - ćwiczenia.

1. Utrwalenie wiadomości z epiki – rozwiązywanie karty pracy. Materiał zostanie przesłany na grupie.

CHEMIA

Temat: Glukoza i fruktoza - monosacharydy.
Opracuj:
1. Powstawanie glukozy -zapis reakcji chemicznej.
a) znaczenie glukozy dla organizmu człowieka,
b) Zapis reakcji utlenienia glukozy. 2. Właściwości fizyczne i chemiczne glukozy.
3. Zastosowanie.
4. Wykonaj zad. 1,3,5,7, podr. str.207.


Temat: Sacharoza- disacharyd.
Opracuj: 1. Występowanie sacharozy w przyrodzie, zapis wzoru sumarycznego.
2. Właściwości fizyczne i chemiczne sacharozy.
3. Rozkład sacharozy pod wpływem wody - zapis reakcji.
4. Zastosowanie.
5. Wykonaj zad. 2,3,4,5, podr. str. 211.
BIOLOGIA

Temat: Ewolucja i jej dowody.
Opracuj:
1. Dowody bezpośrednie.
a) skamieniałości, pojęcie, jak powstają?.
b) ogniwa pośrednie,
c) relikty.
2. Dowody pośrednie.
a) narządy szczątkowe,
b) rozmieszczenie organizmów na Ziemi,
c) struktury homologiczne,
d) struktury analogiczne.
3. Wykonaj zadania 4-6, podr. str. 59
GEOGRAFI 

Temat: Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii.
Opracuj:
1. Cechy środowiska przyrodniczego.
a) ukształtowanie powierzchni,
b) strefy klimatyczne,
c) strefy roślinne,
d) występowanie endemitów,
e) wody, w tym artezyjskie- narysuj rysunek schematyczny basenu artezyjskiego.
2. Położenie geograficzne i podział Oceanii.
Zadania prezentujemy ustnie na forum grupy mesengera.

 informatyka:

6.05.20202
temat: Historia i rozwój informatyki – projekt
1 dziś nadal pracujecie nad prezentacją na której zamieszczony będzie film. Możecie wykorzystać prezentacje tworzone na pracę z innych przedmiotów.
2. informacje o tym jak dołącza się film do prezentacji znajdziesz tu: https://www.youtube.com/watch?v=ziZ7ecz8qXM
3. na wykonanie i przesłanie pracy macie dwie jednostki lekcyjne.
4. termin odesłania prac to 26.05.2020
sylwialeszczynskakoszarek@mail.com
W godzinach lekcji ze mną wg szkolnego planu lekcji jestem dostępna na messenger jako Sylwia Leszczyńska – Koszarek. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w zrealizowaniu tematu – proszę o kontakt
przedłużam termin odesłaniu zadanej wcześniej prezentacji – termin odesłania 2.06
MATEMATYKA

25.05
T: Średnia arytmetyczna, mediana, modalna.
Notatka do zeszytu: Średnia arytmetyczna zbioru liczb - to suma tych liczb podzielona przez ich liczbę.
Mediana - to wartość środkowa. Jeżeli mamy wyznaczyć medianę jakiegoś zbioru liczb, to musimy najpierw wypisać te liczby w kolejności niemalejącej, a następnie wybrać liczbę środkową (w przypadku gdy mamy nieparzystą liczbę liczb w zbiorze). Jeżeli mamy parzystą liczbę liczb w zbiorze, to mediana jest równa średniej arytmetycznej dwóch środkowych liczb.
Moda (zwana również wartością modalną lub dominantą)
Jest to wartość, która w zebranych danych statystycznych pojawia się najczęściej.
• Na lekcji online
Przykład1:
W przeprowadzonej ankiecie, na pytanie dotyczące liczby rodzeństwa piętnastu ankietowanych, uzyskano dane:
2, 2, 1, 0, 3, 4, 1, 1, 0, 2, 3, 1, 1, 1, 2. Oblicz średnią arytmetyczną, medianę oraz modalną.
Przykład2 :
Mamy liczby 8, 5, 7, 3, 4, 1, 6, 7, 2, 1. Oblicz średnią arytmetyczną, medianę oraz modalną.
Praca domowa
Proszę przyswoić nowe wiadomości


27.05
T: Średnia arytmetyczna, mediana, modalna. – rozwiązywanie zadań.
Na lekcji online:
Zadanie 9. (1pkt) Ola codziennie, przez tydzień, odczytywała o 7 rano temperaturę powietrza. Oto podane (w °C°C) wyniki jej pomiarów: −2,3,4,0,−3,2,3−2,3,4,0,−3,2,3. Wybierz odpowiedź, w której podano poprawne wartości średniej arytmetycznej, mediany i amplitudy (różnica między wartością najwyższą i wartością najniższą) zanotowanych temperatur.
A) Średnia arytmetyczna 7°C, Mediana 0°C, Amplituda 1°C
B) Średnia arytmetyczna 1°C, Mediana 0°C, Amplituda 7°C
C) Średnia arytmetyczna 7°C, Mediana 2°C, Amplituda 1°C
D) Średnia arytmetyczna 1°C, Mediana 2°C, Amplituda 7°C
Zadanie 10. (1pkt) Pięć różnych liczb naturalnych zapisano w kolejności od najmniejszej do największej: 1,a,b,c,101,a,b,c,10. Mediana liczb: 1,a,b1,a,b jest równa 33, a mediana liczb: a,b,c,10a,b,c,10 jest równa 55. Liczba cc jest równa:
Zadanie 11. (1pkt) Kasia ma 66 lat. Średnia arytmetyczna wieku Ani i Pawła jest równa 1212 lat. Średnia arytmetyczna wieku Kasi, Ani i Pawła jest równa:


28.05
T: Średnia arytmetyczna, mediana, modalna. – rozwiązywanie zadań.
Na lekcji online:
Zad.1
Średnia arytmetyczna dwóch ocen Janka z matematyki jest równa 3,5.
Jaką trzecią ocenę musi uzyskać Janek, by średnia jego ocen była równa 4? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Zad.2
Państwo Nowakowie mają trzy córki i jednego syna. Średnia wieku wszystkich dzieci państwa Nowaków jest równa 10 lat, a średnia wieku wszystkich córek jest równa 8 lat.
Ile lat ma syn państwa Nowaków?
Zad.3
Średnia wieku 15 pracowników pewnej firmy wynosi 33 lata.Gdy przyjęto nowego pracownika średnia
zwiększyła się o 1 rok. ile lat ma nowy pracownik?
Zad.4
Oblicz medianę liczb: −4,8,9,5,−12−4,8,9,5,−12.
Zad.5
Oblicz medianę liczb: 3,2,6,8,9,123,2,6,8,9,12.

29.05
T: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych
Podaję link do zestawów zadań: https://szaloneliczby.pl/arkusz/egzamin-osmoklasisty-matematyka-informator-2017.pdf. Ten zestaw zaczniemy rozwiązywać na moim wtorkowym dyżurze dla tych, którzy wyrazili chęć przyjścia. Dla tych , którzy nie będą chodzić, pod każdym zadaniem jest wytłumaczenie i rozwiązanie. Na tej lekcji będziemy kontynuować online wspólne rozwiązywanie tych zadań.ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚC

27.05
T: Jak najlepiej napisać sprawdzian ósmoklasisty?
Omówienie zasad, które ułatwią osiągnięcie lepszych wyników:
Zasada 1. Zajmij się najpierw zadaniami, które potrafisz rozwiązać. Zadania, które „nie wychodzą”, analizuj w drugiej kolejności. W ten sposób lepiej wykorzystasz czas przeznaczony na egzamin.
Zasada 2. Każde polecenie przeczytaj uważnie co najmniej dwa razy. Każdy wyraz może okazać się ważny i zawierać wskazówki potrzebne do zaznaczenia poprawnej odpowiedzi lub sformułowania rozwiązania.
Zasada 3. Analizę zadania uzupełniaj o rysunek, schemat, tabelkę. Graficzne rozpracowanie zadania pozwala czasami na znalezienie sprytniejszego czy szybszego rozwiązania.
Zasada 4. Nie trwaj zbyt długo Przy jednym pomyśle na rozwiązanie, gdy nie daje on oczekiwanych rezultatów – spróbuj jeszcze raz od początku inną metodą.
Zasada 5. Sprawdź otrzymany wynik, czyli odpowiedz sobie na pytanie, czy spełnia on wszystkie warunki sformułowane w zadaniu.HISTORIA 

26 i 30.05 ( 2 godziny)

Temat: Rozpad bloku wschodniego.
https://youtu.be/2ETkcbrZvIA – lekcja zdalna – rozpad bloku wschodniego.
Na podstawie filmu odpowiedz na pytania w zeszycie i wyślij
1. Jak się żyło w ZSRR ?
2. Co zrobił Ronald Reagan by wzmocnić walkę z komunizmem?
3. Co to była katastrofa w Czarnobylu?
4. Wymień republiki ZSRR po II wojnie światowej.
5.Wymień pierwszych sekretarzy generalnych Związku Radzieckiego
6. Wymień reformy Gorbaczowa.
7. Czym jest jesień ludów i jakich państw dotyczy?
8. Jak rozpadł się ZSRR, i jakie nowe państwa powstały po rozpadzie?WOS

Temat: Organizacje międzynarodowe. 2 lekcje 26 i 27.05
Szkoła z tvp kl. 8 wos lekcja 4 z 6.05.2020 Organizacje międzynarodowe– lekcja zdalna
Na podstawie filmu napisz w zeszycie
1. Co to jest prawo międzynarodowe?
2. Kim są ambasadorowie i konsulowie i jakie mają zadania?
3. Czym jest ONZ. Jakie ma kompetencje i jakie zadania?
4. Co zrobił Artur Rubinstein na konferencji ONZ w San Francisco?
5. Jakie są główne organy ONZ?
6. W jakich misjach pokojowych ONZ uczestniczyli Polacy?
7. Które organizacje współpracują z ONZ, czym się zajmuje każda z nich?
8. Co to jest NATO ? Czym się zajmuje. Zadania NATO.
Pracę wyślij do 3.06 . Za brak stawiam ndst.JĘZYK ANGIELSKI

Otwórz poniższy link. Znajdziesz w nim wszelkie instrukcje, materiały, linki, nagrania, wskazówki do lekcji.
LINK:
https://padlet.com/dimmonerhome/Bookmarks
Wybierz odpowiedni dzień tygodnia. Użyj suwaka po prawej stornie kolumny z danym dniem tygodnia, aby przechodzić od początku, do końca lekcji.

ŚRODA (27.05.2020)
TEMAT: Czas przyszły(will) oraz GOING TO - konwersacje-lekcja online.
Temat na podstawie podręcznika, rozdziały 5-6.

Spotkanie online – godz. 12:35

CZWARTEK ( 28.05.2020)
TEMAT: Pytania pośrednie i bezpośrednie.
Temat na podstawie podręcznika, strona 169/

PIĄTEK (29.05.2020)
TEMAT: Przedimki – rozwiązywanie zadań.
Temat na podstawie podręcznika, str. 117 oraz 170.
FIZYKA

25.05
T: Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne.
• Omówienie Dośw. 53 str 238
• Zwierciadła sferyczne wklęsłe – konstrukcja obrazów.
Notatka: Zwierciadło sferyczne wklęsłe
Zwierciadło sferyczne wklęsłe stanowi wewnętrzną powierzchnie sfery. Kierujemy na nie wiązkę promieni równoległych (rys. 4). Możemy stwierdzić, że:
- odległość OA jest równa długości promienia sfery – R
- punkt F nazywamy ogniskiem zwierciadła, przecinają się w nim promienie wiązki równoległej odbite od zwierciadła, leży on w połowie odcinka OA
- odcinek FA nazywamy ogniskową zwierciadła i oznaczamy małą literą f. Może również powiedzieć, że: f=R/2

rys. 4
Zajmijmy się teraz konstrukcją obrazów powstałych w zwierciadle sferycznym wklęsłym oraz wzorami które je opisują. Rozpatrzymy różne położenia przedmiotu względem soczewki. Zastosujemy następujące oznaczenia:
x – odległość przedmiotu od zwierciadła
h – wysokość przedmiotu
y – odległość obrazu od zwierciadła
H – wysokość obrazu
f – ogniskowa
p – powiększenie
Równanie zwierciadła:
Powiększenie obrazu:
p= y/x = H/h
Położenie przedmiotu: 0<x<f
Rodzaj obrazu:
- pozorny; utworzony przez przecięcie przedłużeń promieni świetlnych
- prosty; nie odwrócony
- powiększony; p>1
Odległość obrazu:
- y<0
Położenie przedmiotu: x=f
Obraz nie powstanie. Zarówno promienie świetlne jak ich przedłużenia biegną równolegle, więc nigdy się nie przetną.
Położenie przedmiotu: f<x<2f
Rodzaj obrazu:
- rzeczywisty; utworzony przez przecięcie promieni świetlnych
- odwrócony
- powiększony; p>1
Odległość obrazu:
- y>2f
Położenie przedmiotu: x=2f
Rodzaj obrazu:
- rzeczywisty; utworzony przez przecięcie promieni świetlnych
- odwrócony
- takich samych rozmiarów; p=1
Odległość obrazu:
- y=2f
Położenie przedmiotu: x>2f
Rodzaj obrazu:
- rzeczywisty; utworzony przez przecięcie promieni świetlnych
- odwrócony
- pomniejszony; p<1
Odległość obrazu:
- f<y<2f
Pamiętajmy, że zgodnie z zasadą odwracalności biegu promieni możemy uznać, że obraz jest przedmiotem, a przedmiot jego obrazem.
Przydatną własnością jest również to, że dwusieczna kąta między promieniem padającym, a odbitym od zwierciadła przecina oś optyczną w punkcie O (środku sfery).

29.05
T: Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne wypukłe.
• Obejrzyjcie film https://www.youtube.com/watch?v=u-reinbibYk
• Notatka do zeszytu : Proszę przepisać ze str 243 tekst oznaczony jako ,,To najważniejsze,,
JĘZYK NIEMIECKI

25.05.2020

Temat: Ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu czytanego.
1. ZADANIE DLA CHĘTNYCH - Wykonaj zadanie 1, 2, 3 na str.127 w podręczniku. Odeślij odpowiedzi na adres asia.czupta@poczta.onet.pl
2. ZADANIE OBOWIĄZKOWE DLA WSZYSTKICH: Wykonaj 3 sesje w programie Insta.ling. Termin upływa 31 maja.
3. ZADANIE OBOWIĄZKOWE: DOKOŃCZ na platformie Quizlet "Nazwy zawodów", ponieważ we wtorek będzie dodany kolejny zestaw.

26.05.2020

Temat: Was machst du fϋr deine Gesundheit? - Jak dbasz o swoje zdrowie?
1. Wykonajcie proszę 2-3 ćwiczenia w zestawie "Was machst du fϋr deine Gesundheit?" Na wykonanie całego zestawu macie czas do wtorku (2 czerwca).
Na podstawie ćwiczenia FISZKI zapiszcie w zeszycie wszystkie zdania z tego zestawu.
2. Wykonajcie także 3 sesje w programie Insta.ling. Termin upływa 31 maja.
3. Jeśli ktoś nie otrzymał oceny za zestaw "Nazwy zawodów" może jeszcze dzisiaj dokończyć ćwiczenia na platformie Quizlet


Rozkład materiału dla klasy VIII
18 – 22 maja
2020JĘZYK POLSKI

TEMAT O nazwach miejscowości.
1. Przeczytaj informacje na temat nazw miejscowości, ich podziału oraz zasad pisowni – str. 293
2. Wykonaj pisemnie zadania: 1, 3, 5 a i b.


TEMAT: Najczęstsze błędy językowe. (2 jednostki lekcyjne)
1. Zapoznaj się z wiadomościami zamieszczonymi w podręczniku – str. 295 – 298
2. Wykonaj pisemnie do zeszytu zadania: 1, 3,6, 7,8, 9, 10 i 14
TEMAT Najczęstsze błędy językowe.

TEMAT: Podsumowanie wiadomości.
1. Przeanalizuj mapę myśli – str. 299 i 300, zastanów się, które pojęcia są Ci znane, a które musisz utrwalić.
2. Przygotuj się do sprawdzianu - nazwy miejscowe oraz typy błędów.

TEMAT: Sprawdź wiedzę i umiejętności.
1. Przeczytaj wywiad Magdaleny Miecznickiej z Umberto Eco a następnie wykonaj do zeszytu zadania pod tekstem. – str. 302EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Temat: Zdrowie jako wartość.
1. Zapoznaj się z informacją zamieszczoną w podręczniku str. 120-128.
2. Wykonaj w zeszycie zadania 1, 2, 3 podręcznik str. 128 (SPRAWDŹ CZY POTRAFISZ)
3. Prześlij wykonane zadnie w wersji elektronicznej (foto) na adres: k.potaczek@sp2.rabka.pl
W następnym tygodniu sprawdzian wiadomości - podstawy pierwszej pomocy.

Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8 - 29.05.2020r
Temat: Podstawy pierwszej pomocy - sprawdzian wiadomości.
Temat: Test sprawdzający.
1. Sprawdzenie wiadomości z działu 3 - Ameryka Północna, Południowa.
Przesłanie zadań testowych na początku lekcji, zadania wysyłamy jako priv w mesengere do końca lekcji.MATEMATYKA

18.05
Temat: Symetria względem prostej – rozwiązywanie zadań
Na lekcji online:
Sprawdzenie pracy domowej
Przypomnienie wiadomości NT. symetrii
Wspólne rozwiązywanie Zad. 7, 8 i 12 str 210/211 z podręcznika
Praca domowa
Zad.10 i 11 str 210 ( zadania proszę przesłać na Messenger lub e– mail do 21.05)

20.05
Temat: Symetria w układzie współrzędnych
Na lekcji online:
Sprawdzenie pracy domowej
Notatka do zeszytu:
Symetria punktu w układzie współrzędnych może odbywać się:
- względem osi 0X,
- względem osi 0Y,
- względem początku układu, czyli punktu (0,0).
Podczas symetrii punktu względem osi 0X, współrzędna „y” zmienia znak na przeciwny („x” się nie zmienia).
Podczas symetrii punktu względem osi 0Y, współrzędna „x” zmienia znak na przeciwny („y” się nie zmienia).
Podczas symetrii punktu względem początku układu współrzędnych, obie współrzędne punktu zmieniają znak na przeciwny.

Przykład:
Dany jest punkt A = (-2, 5). Podaj współrzędne punktów powstałych poprzez symetrię punktu A, względem:
a) osi 0X,
b) osi 0Y,
c) początku układu współrzędnych.
Wspólne rozwiązywanie Zad. 15 i 16 str 211 z podręcznika
Praca domowa
Zad.9 str 83 z zeszytu ćwiczeń


21.05
Temat: Oś symetrii figury
Notatka do zeszytu: Linię, która dzieli figurę na dwie identyczne części będące swoimi lustrzanymi odbiciami, nazywamy osią symetrii tej figury.
Na lekcji online: Wspólne rozwiązywanie Zad. 1,2,3 i 6 str 213/214 z podręcznika
Praca domowa: Zad. 1, 2 i 3 str 84 z zeszytu ćwiczeń

22.05
Temat:Oś symetrii figury– rozwiązywanie zadań
Na lekcji online:
Sprawdzenie pracy domowej
Przypomnienie wiadomości nt. osi symetrii figury
Wspólne rozwiązywanie Zad. 8, 9 i 10 str 214 z podręcznika
Praca domowa
Zad. 4 i 5 str 85FIZYKA

18.05
Temat: Zwierciadła sferyczne. Ognisko zwierciadła sferycznego.
Obejrzyjcie filmik https://www.youtube.com/watch?v=u-reinbibYk
Notatka do zeszytu: Zwierciadło kuliste to takie, którego powierzchnia odbijająca jest częścią powierzchni kuli. Jeśli promienie odbijają się od wewnętrznej powierzchni kuli to zwierciadło nazywamy wklęsłym, jeśli od zewnętrznej – wypukłym.
Jeśli na zwierciadło kuliste wklęsłe pada wiązka promieni równoległych do osi optycznej, to po odbiciu wszystkie promienie przecinają się w jednym punkcie zwanym ogniskiem zwierciadła (oznaczamy go literą F). Punkt ten leży w połowie promienia zwierciadła. Odległość ogniska od zwierciadła nazywamy ogniskową zwierciadła (f)
f=r/2
Zwierciadło kuliste daje obrazy rzeczywiste lub pozorne w zależności od położenia przedmiotu. Obraz rzeczywisty powstaje na przecięciu się promieni odbitych od zwierciadła. Można zobaczyć go na ekranie.
Obraz może być powiększony lub pomniejszony.
Powiększeniem nazywamy iloraz wielkości obrazu do wielkości przedmiotu. Można go też policzyć ze wzoru: p=y/x , gdzie
x – odległość przedmiotu od zwierciadła
y – odległość obrazu od zwierciadła
W zwierciadłach kulistych wklęsłych:
jeśli przedmiot jest w odległości większej niż promień krzywizny (x>r), to otrzymujemy obraz rzeczywisty, odwrócony i pomniejszony,
jeśli przedmiot jest w odległości większej niż ogniskowa, ale mniejszej niż promień krzywizny (r>x>f), to otrzymujemy obraz rzeczywisty, odwrócony i powiększony,
jeśli przedmiot jest w ognisku (x=f), to obraz nie postaje,
jeśli przedmiot jest w odległości mniejszej niż ogniskowa (x
W zwierciadłach wypukłych, które wiązkę promieni zamieniają po odbiciu w wiązkę rozbieżną, zawsze powstaje obraz pozorny, prosty i pomniejszony.
Praca domowa
Proszę przyswoić nowe informacje.


22.05
Temat: Zwierciadła sferyczne – rozwiązywanie zadań.
Przypomnienie wiadomości nt. zwierciadeł sferycznych
Omówienie Dośw. 51 i 52 ze str 233
Rozwiązywanie zad. 1 i 2 atr 236
Praca domowa
Proszę samodzielnie przygotować własne doświadczenie z dotychczas poznanych wiadomości z działu Optyka. Należy je nagrać lub zrobić zdjęcia. Do zdjęć należy dołączyć opis doświadczenia Termin 26.05.
Zajęcia rozwijające kreatywność

13.05
T: Samodzielne organizowanie wypoczynku i czasu wolnego – ciąg dalszy
1. Przedstawienie przygotowanych projektów.
2. Jakie trudności spotkaliśmy podczas swojej pracy?
3. Na co jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę
4. Co dla każdego z nas jest najważniejsze podczas planowania podróży?CHEMIA:

Temat: Białka.
Opracuj:
1. Jak powstają białka?. Rodzaje białek.
2. Właściwości białek - opis doświadczenia, podr. str.199.
3. Koagulacja białka jako proces odwracalny.
4. Denaturacja białka jako proces nieodwracalny.
5 Wykonaj zad. 1,4,5, podr. str. 201.

Temat: Sacharydy.
Opracuj:
1. Wzór ogólny sacharydów, sklad pierwiastkowy.
2. Podział sacharydów.
3. Rozwiązywanie zadań- 1-6, podr. str. 203.BIOLOGIA

Temat: Test sprawdzający.
1. Sprawdzenie wiadomości z działu 3- Ekologia i działu 4- Człowiek i środowisko.
Przesłanie zadań na początku lekcji, rozwiązania wysyłamy do końca lekcji jako priv.INFORMATYKA

temat: Prezentacje multimedialne i filmy
1 to już druga lekcja na której przygotowujecie prezentację multimedialnej w której zamieszczony będzie film. Możecie wykorzystać prezentacje tworzone na pracę z innych przedmiotów.
2. informacje o tym jak dołącza się film do prezentacji znajdziesz tu: https://www.youtube.com/watch?v=ziZ7ecz8qXM
3. na wykonanie i przesłanie pracy macie dwie jednostki lekcyjne.
4. termin odesłania prac to 26.05.2020
sylwialeszczynskakoszarek@mail.com
W godzinach lekcji ze mną wg szkolnego planu lekcji jestem dostępna na messenger jako Sylwia Leszczyńska – Koszarek. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w zrealizowaniu tematu – proszę o kontakt
JĘZYK ANGIELSKI

Otwórz poniższy link. Znajdziesz w nim wszelkie instrukcje, materiały, linki, nagrania, wskazówki do lekcji.
LINK:
https://padlet.com/dimmonerhome/Bookmarks
Wybierz odpowiedni dzień tygodnia. Użyj suwaka po prawej stornie kolumny z danym dniem tygodnia, aby przechodzić od początku, do końca lekcji.


ŚRODA (20.05.2020)
TEMAT: Czas Past Continuous - konwersacje-lekcja online.
Temat na podstawie podręcznika, str. 139-140
Spotkanie online – godz. 12:35

CZWARTEK ( 21.05.2020)
TEMAT: Powtórzenie wiadomości z rozdziałów 11-12.
Temat na podstawie podręcznika, rozdziały 11-12

PIĄTEK (22.05.2020)
TEMAT: Świat przyrody – wprowadzenie słownictwa.
Temat na podstawie podręcznika, str. 1112,113,114.JĘZYK NIEMIECKI


- 18.05.2020
Temat: Mój wymarzony zawód - Mein Traumberuf.
1. Pobierz notatkę z załącznika. Zapoznaj się z nazwami zawodów. Nowy zestaw, w którym pojawią się zawody będzie dostępny jutro, tj. we wtorek.
2. Wykonaj min. 1 sesję w programie Insta.ling. Termin: 31 maja.
3. Wykonaj 2-3 ćwiczenia w zestawie Imperfekt, tak aby do wtorku (19 maja) ukończyć wszystkie zadania.

19.05.2020

Temat: Was ist dein Vater von Beruf? Ćwiczenia w nowym zestawie na platformie Quizlet.
1. Wykonaj 2-3 ćwiczenia w zestawie "Nazwy zawodów". Skorzystaj z notatki, którą otrzymałeś na poprzedniej lekcji.
2. Wykonaj 2-3 sesje w programie Insta.ling.
3. Jeśli nie otrzymałeś jeszcze oceny za zestaw "Imperfekt", dokończ go. Dzisiaj jest ostateczny termin.


Historia 2 godz. 19.05 i 22.05

Temat: Stan wojenny w Polsce.
https://youtu.be/6_cskSqGUgk – Stan wojenny film dokumentalny
Po obejrzeniu filmu uzupełnij w zeszycie pytania
1. Kiedy rozpoczął się stan wojenny w Polsce i kiedy się zakończył
2. Jakie były okoliczności wprowadzenia stanu wojennego?
3. Kto i dlaczego ponosił odpowiedzialność za protesty społeczne.

https://youtu.be/bbq-Uw9LQzo – Chłopcy z Kopalni Wujek – pieśń
https://youtu.be/hoEGQlONzbw – Dziewięciu z Wujka.
https://youtu.be/5WYvp4yN3XU – Stan wojenny w obiektywie Tomasza Tomaszewskiego.


Wos

19.05 i 20.05
Temat: Podsumowanie rozdziału 5.

https://youtu.be/vwq-tvcozkw – polski wybór podział władzy
https://youtu.be/VyI8OnxH7x4 – wybory do sejmu i senatu
https://youtu.be/s2V8o7QI5BQ – czym jest i jak działa sejm
https://youtu.be/wG2L_sQYIb4 – ministrowie
https://youtu.be/5uEPmBBfofs – powołanie rządu
https://youtu.be/jiTtNSTM-7I – kompetencje rządu
https://youtu.be/b7exSjgjhFs- jak pracuje rząd
Obejrzyj krótkie filmiki podsumowujące rozdział o ustroju państwa polskiego.
Rozwiąż test ze strony 165. Wyślij na e-maila w tym tygodniu.
Plan pracy kl VIII 11.05.2020-15.05.2020Język Polski

TEMAT: O imionach i nazwiskach.
1. Przeczytaj materiał źródłowy – str. 288 -291
2. Wykonaj pisemnie zadania: 8, 11 i 12.

TEMAT: Sprawdzian – środki poetyckie.
Test zostanie wysłany w czasie trwania lekcji języka polskiego w dniu 12 maja.

TEMAT: Fotografia.
1. Zapoznaj się z materiałem dotyczącym fotografii – str. 284-286
Zadanie domowe
Wykonaj kilka zdjęć (temat dowolny), następnie wybierz z nich trzy fotografie, które według Ciebie są najciekawsze, potem uzasadnij swój wybór (skorzystaj z informacji na str. 286 „Jak oceniać fotografię?” i prześlij pracę wraz ze zdjęciami do oceny. Termin oddania poniedziałek 18 maja

TEMAT: List motywacyjny.
1. Przeczytaj informacje na temat listu motywacyjnego – str.280.
2. Zapoznaj się z przydatnym słownictwem potrzebnym do napisania tej formy wypowiedzi oraz z przykładowymi listami motywacyjnym zamieszczonymi w podręczniku – str. 281, 282 i 283
Zad. dom.
Str. 283 zad. 5

TEMAT: List motywacyjny .
1. Samodzielne redagowanie listu motywacyjnego. Zadanie do przesłania.CHEMIA

Temat: Pochodne węglowodorów - test.
1. Zadania testowe będą przesłane na początku lekcji na forum grupy. Rozwiązania wysyłamy do końca lekcji jako priv.

Temat:Ttłuszcze.
Opracuj:
1. Jak otrzymujemy tłuszcze, podaj wzór ogólny.
2. Podział tłuszczów.
a) ze względu na pochodzenie,
b) ze względu na budowę cząsteczki.
3. Właściwości tłuszczów.
a) rozpuszczalność,
b) rozróżnienie tłuszczów roślinnych od zwierzęcych.
4. Wykonaj zad. 1,3,5, str. 195. (odp. ustna).BIOLOGIA

Temat: Podsumowanie działu 3 i 4.
1. Podsumowanie wiadomości z działu 3: Ekologia i działu 4 : Człowiek i środowisko.
Rozwiązywanie zadań przesłanych na forum grupy mesengera (odpowiedź ustna na forum).GEOGRAFIA

Temat: Podsumowanie działu 3.
1. Podsumowanie wiadomości z działu: Ameryka Północna, Ameryka Południowa.
Rozwiązywanie zadań przesłanych na mesengera, odpowiedzi ustne na forum grupy.Historia

12.05
Temat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce.

https://youtu.be/E14Ah_vd4vI – film pt: Początki opozycji demokratycznej w Polsce
Zrób ćwiczenie do zeszytu 3,4 z podręcznika str.206

15.05
Temat: Powstanie Solidarności.

https://youtu.be/W081cHo6htw – film Porozumienia sierpniowe i powstanie NSZZ Solidarność.
Notatka do zeszytu.
Fala sierpniowych strajków z 1980 r. doprowadziła do powstania NSZZ "Solidarność" - pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej. Podpisanie porozumienia w Gdańsku 31 sierpnia 1980 roku między komisją rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym i powstanie Solidarności stały się początkiem przemian z 1989 roku - obalenia komunizmu i końca systemu jałtańskiego.Wos

12.05 i 13.05
Temat: Media i opinia publiczna.

https://youtu.be/czrGbmebrw4 – cała prawda o mediach
https://youtu.be/1hkQcxtWxGY – robisz to i nie wiesz, że zabijasz swój mózg
https://youtu.be/aqwljSIImHU – uzależnienie od smartfona wizualizacja
https://youtu.be/YszWbJHgZLE – media jako czwarta władza
Napisz do zeszytu i wyślij odpowiedź na pytanie Czy czwarta władza naprawdę rządzi? Uzasadnij swoją odpowiedź. Wykorzystaj wysłane filmiki.Informatyka:

temat: Prezentacje multimedialne i filmy
1 proszę o przygotowanie dowolnej prezentacji multimedialnej w której zamieszczony będzie film. Możecie wykorzystać prezentacje tworzone na pracę z innych przedmiotów.
2. informacje o tym jak dołącza się film do prezentacji znajdziesz tu: https://www.youtube.com/watch?v=ziZ7ecz8qXM
3. na wykonanie i przesłanie pracy macie dwie jednostki lekcyjne.
4. termin odesłania prac to 26.05.2020
sylwialeszczynskakoszarek@mail.com
W godzinach lekcji ze mną wg szkolnego planu lekcji jestem dostępna na messenger jako Sylwia Leszczyńska – Koszarek. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w zrealizowaniu tematu – proszę o kontaktMatematyka

11.05
T: Rozwiązywanie zadań uzupełniających –obliczanie prawdopodobieństw
.
Na lekcji online:
• Sprawdzenie pracy domowej
• Przypomnienie wiadomości nt. obliczania prawdopodobieństw.
• Wspólne rozwiązywanie Zad. 28, 29 i 30 str 164 z podręcznika
Praca domowa
Zad. 1,2 i 3 str 58 z ćwiczeń

13.05
T: Rozwiązywanie zadań uzupełniających –odczytywanie wykresów.

Na lekcji online:
• Sprawdzenie pracy domowej
• Przypomnienie wiadomości nt. odczytywania wykresów
• Wspólne rozwiązywanie Zad. 31, 32 i 33 str 165 z podręcznika
Praca domowa
Zad. 34 str 165 z ćwiczeń

14.05
T: Symetria względem prostej

Na lekcji online:
• Sprawdzenie pracy domowej
• Przedstawienie tematu: symetria względem prostej – omówienie pojęcia symetrii.
• Wspólne rozwiązywanie Zad. 1, 2 i 3 str 209 z podręcznika
Praca domowa
Zad. 1 i 2 str 80 z ćwiczeń

15.05
T: Symetria względem prostej – rozwiązywanie zadań

Na lekcji online:
• Sprawdzenie pracy domowej
• Przypomnienie wiadomości NT. symetrii
• Wspólne rozwiązywanie Zad. 4, 5 i 6 str 209/210 z podręcznika
Praca domowa
Zad. 3 str 80 z ćwiczeńFizyka

11.05
T: Zwierciadła

• Notatka do zeszytu : Zwierciadłem nazywamy gładką powierzchnię, która odbija padające na nią światło. Ze względu na kształt powierzchni odbijającej wyróżnia się m.in. zwierciadła płaskie i sferyczne. Zwierciadło płaskie to takie zwierciadło, którego powierzchnia odbijająca jest płaska.
• Konstrukcja obrazu w zwierciadle płaskim https://www.youtube.com/watch?v=imtdDMTS0cQ https://www.youtube.com/watch?v=mDfMKTU3jl4
• Notatka do zeszytu : tekst w pomarańczowym prostokącie na str 230
• Praca domowa : Proszę przyswoić nowe informacje i spróbować skonstruować obraz trójkąta w zwierciadle płaskim na podstawie obejrzanych filmów.

15.05
T: Obrazy w zwierciadle płaskim

• Obejrzyjcie jeszcze film https://www.youtube.com/watch?v=tixtAkxyO-o
• Jakie cechy mają obrazy otrzymywane w zwierciadłach płaskich?
- obraz jest tej samej wielkości co przedmiot
- obraz jest prosty czyli nieodwrócony
- obraz jest pozorny (powstaje w miejscu przecięcia przedłużeń promieni odbitych)
• Omówienie Dośw.50 str. 231Zajęcia rozwijające kreatywność

13.05
T: Samodzielne organizowanie wypoczynku i czasu wolnego

Na lekcji online:
1. Czy umiemy organizować swój wolny czas
2. Czy umiemy korzystać w tym celu z informacji ( jak zaplanować wyjazd?)
3. Próbujemy sami zaplanować wyjazd klasowy lub rodzinny?
- określamy miejsce, ilość osób oraz ich preferencje
- następnie szukamy miejsca docelowego do zaakceptowania przez wszystkich
- szukamy informacji o tym miejscu ( noclegi, zabytki, historia, atrakcje w pobliżu, posiłki)
- ustalamy formę dojazdu na miejsce
- jak najdokładniej szacujemy kosztyJęzyk niemiecki – 11.05.2020

Temat: Czas przeszły Imperfekt.
1. Pobierz notatkę z załącznika, wydrukuj ją lub przepisz odmiany do zeszytu.
2. Wykonaj pozostałe ćwiczenia w zestawie "Składanie propozycji, akceptowanie i odrzucanie propozycji". Pamiętaj, ze termin przeznaczony na ten zestaw upływa we wtorek (12 maja).

12.05.2020
Temat: Zarezerwowaliśmy bilety w Internecie / Wir reservierten dieTickets im Internet.
Czas przeszły Imperfekt.
1. Proszę dokończyć zadania w zestawie "Składanie propozycji, akceptowanie i odrzucanie propozycji". Dziś jest ostateczny termin.
2. Proszę pobrać notatkę z załącznika i wykonać 2 ćwiczenia w zestawie "Imperfekt".
Język Angielski

Otwórz poniższy link. Znajdziesz w nim wszelkie instrukcje, materiały, linki, nagrania, wskazówki do lekcji.
LINK:
https://padlet.com/dimmonerhome/Bookmarks
Wybierz odpowiedni dzień tygodnia. Użyj suwaka po prawej stornie kolumny z danym dniem tygodnia, aby przechodzić od początku, do końca lekcji.

ŚRODA (13.05.2020)
TEMAT: Czas Past Simple - konwersacje-lekcja online.
Temat na podstawie podręcznika, str. 138
Spotkanie online – godz. 12:35

CZWARTEK ( 14.05.2020)
TEMAT: Wypowiedzi dotyczące techniki - tworzenie i odsłuchiwanie.
Temat na podstawie podręcznika, str. 106 i 108.

PIĄTEK (15.05.2020)
TEMAT:Mowa zależna – rozwiązywanie zadań,
Temat na podstawie podręcznika, str. 107, 166, 167 – zdania twierdzące.


Edukacja dla bezpieczeństwa - piątek (15.05.2020)


Temat: Powtórzenie wiadomości z zakresu pierwszej pomocy
Przykładowe testy: https://quizizz.com/join/search/pierwsza%20pomoc%20przedmedyczna
Podręcznik str. 66-118.
Za tydzień 22.05 sprawdzian wiadomości.
KLASA 8 – ROZKŁAD MATERIAŁU OD 4 DO 8 MAJAj. polski

TEMAT: Piękno zwykłych rzeczy.
1. Przeczytaj wiersz M. Białoszewskiego „Szare eminencje zachwytu”. Str.270
2. Sprawdź w słowniku frazeologicznym, kim jest szara eminencja.
3. W formie słoneczka scharakteryzuj opisywane przez podmiot liryczny przedmioty w pierwszej i drugiej zwrotce.
4. Czy podoba Ci się sposób, w jaki osoba mówiąca w wierszu wyraża się o przedmiotach codziennego użytku? Dlaczego mówi o nich „szare eminencje zachwytu”?
Zad. dom.
Nazwij środki poetyckiego obrazowania, których użył poeta w wierszu, podaj ich przykłady i nazwij funkcje, jakie pełnią w utworze.
Zad. dom.
Przygotować się na sprawdzian ze środków poetyckich, który będzie przeprowadzony w poniedziałek 11 maja.

TEMAT: Ukryte piękno.
1. Przeczytaj fragment powieści D. Tyrakowskiej „Poczwarka”. – str. 271.
2. Odpowiedz na pytania: 1, 2 i 5
Zad. domowe do przesłania – termin oddania 5 maja
Str. 274 zad. 7

TEMAT: Sens tworzenia.
1. Zapoznaj się z treścią wiersza K. I. Gałczyńskiego „Pieśń III”- str. 274
2. Odpowiedz pisemnie na pytania: 1 – 5.

TEMAT: Życiorys, CV
1. Przeczytaj materiał źródłowy na temat pism: życiorys i CV.
2. Przeanalizuj przykładowe prace zamieszczone w podręczniku oraz wysłane na grupę.
3. Wykonaj zadanie 3 ze str. 279

TEMAT: Życiorys, CV
1. Samodzielne redagowanie własnego życiorysu i CV. Prace napiszecie w ramach lekcji języka polskiego zgodnie z czwartkowym planem lekcji i prześlecie na pocztę do sprawdzenia.
Zad. dom.
Przygotować się na sprawdzian ze środków poetyckich, który będzie przeprowadzony w poniedziałek 11 maja.
MATEMATYKA

04.05
T: Rozwiązywanie zadań uzupełniających – zmiana o dany procent, lokaty bankowe.

Na lekcji online:
• Sprawdzenie pracy domowej
• Przypomnienie wiadomości nt. zmiany o dany procent
• Wspólne rozwiązywanie Zad. 8 i 9 str 161 z podręcznika
Praca domowa
Zad. 13 str 162 z podręcznika


06.05
T: Rozwiązywanie zadań uzupełniających –VAT i inne podatki.

Na lekcji online:
• Sprawdzenie pracy domowej
• Przypomnienie wiadomości nt. podatku VAT oraz pojęć ,,netto, brutto,,
• Wspólne rozwiązywanie Zad. 16 i 17 str 162 z podręcznika
Praca domowa
Zad. 1 i 2 str 54 z ćwiczeń

07.05
T: Rozwiązywanie zadań uzupełniających –czytanie diagramów.

Na lekcji online:
• Sprawdzenie pracy domowej
• Przypomnienie wiadomości nt. diagramów
• Wspólne rozwiązywanie Zad. 21 i 22 str 163 z podręcznika
Praca domowa
Zad. 1 i 2 str 55 z ćwiczeń

08.05
T: Rozwiązywanie zadań uzupełniających –podział proporcjonalny.

Na lekcji online:
• Sprawdzenie pracy domowej
• Przypomnienie wiadomości nt. podziału proporcjonalnego liczb
• Wspólne rozwiązywanie Zad. 24, 25 i 26 str 164 z podręcznika
Praca domowa
Zad. 1 str 56 z ćwiczeń

FIZYKA

04.05
T : Odbicie i rozproszenie światła

• Obejrzyjcie film https://www.youtube.com/watch?v=gV_hvE0EfbA , https://www.youtube.com/watch?v=WqFkafOsTNw
• Proszę przerysować do zeszytu schemat zjawiska odbicia światła ze str 225 z podręcznika oraz przepisać tekst, który jest NAD nim. Następnie proszę przepisać definicję, która jest w pomarańczowym prostokącie.
• Rozwiązanie Zad.1 i 2 str 228
• Praca domowa
Str 95 w zeszycie ćwiczeń


08.05
T : Rozproszenie światła
.
• Analiza Dośw. 49 ze str 226
• Proszę przepisać do zeszytu def rozproszenia światła ze str. 227
• Praca domowa
Zad.3 str 228
Edukacja dla bezpieczeństwa

Temat: Inne groźne przypadki – ciało obce w oku, zatrucia, pomoc tonącemu.
1. Zapoznaj się z informacją zamieszczoną w podręczniku str. 113-115.
2. Wykonaj w zeszycie podpunkt d), e) z zadania 2, podręcznik str. 118
3. Opisz w zeszycie zasady bezpieczeństwa ratownika podczas udzielania pomocy osobom tonącym.
Język niemiecki

- 4 maja 2020

Temat: Muszę kupić sobie nowe spodnie! / Ich muss mir eine neue Hose kaufen!
Zadanie: Do wtorku proszę dokończyć zadania w zestawie "Nazwy sklepów".
Pamiętajcie o sesjach: termin upływa 8 maja.
5 maja 2020

Temat: Składanie, akceptowanie i odrzucanie propozycji - Reakcje językowe na platformie Quizlet.
Zadanie 1: Proszę wydrukować notatkę lub przepisać zwroty do zeszytu (patrz: załącznik)
Zadanie 2: Należy wykonać 2 zadania w zestawie "Składanie propozycji, akceptacja i odrzucenie propozycji".
Załączniki

JĘZYK ANGIELSKI

Otwórz poniższy link. Znajdziesz w nim wszelkie instrukcje, materiały, linki, nagrania, wskazówki do lekcji.
LINK:
https://padlet.com/dimmonerhome/Bookmarks
Wybierz odpowiedni dzień tygodnia. Użyj suwaka po prawej stornie kolumny z danym dniem tygodnia, aby przechodzić od początku, do końca lekcji.

ŚRODA (06.05.2020)
TEMAT: Temat: Czas Present Continuous - konwersacje-lekcja online.

Temat na podstawie podręcznika, str. 135
Spotkanie online – godz. 12:35

CZWARTEK ( 07.05.2020)
TEMAT: Funkcje językowe – zwroty przydatne w dialogu
.
Temat na podstawie podręcznika, str. 106 i 107

PIĄTEK (08.05.2020)
TEMAT:Mowa zależna – wprowadzenie zagadnienia.

Temat na podstawie podręcznika, str. 166, 167 – zdania twierdzące.

Historia

5.05, 8.05.
Temat: Przemiany społeczne i kulturowe w II połowie XX wieku.

https://youtu.be/Spcl9qQdano – Czar PRL – jak to było w szkole
https://youtu.be/mHWYMYffL6o – 102 fakty o PRL
https://youtu.be/zXBf9IG9lr4 - czar PRL – czaderski sprzęt.
https://youtu.be/2jHpunp-S7k – kartkowa karuzela
https://youtu.be/3-KSEe4mw2M – jak jedliśmy w PRL.
Co najbardziej was zdziwiło, co rozśmieszyło a co przestraszyło w PRL- owskiej rzeczywistości.
Ci którzy mówią że w PRL-u było lepiej niech sobie przypomną.
Napisz i wyślij na e-maila.
Wos

5.05 i 6.05
Temat: Organizacje pozarządowe
.
https://youtu.be/TwZRgCV7rJU – organizacje obywatelskie
Po oglądnięciu filmu zapisz do zeszytu co to jest społeczeństwo obywatelskie i wypisz jakie są organizacje obywatelskie.
https://youtu.be/RPL4EM__r2A – jak działają organizacje pozarządowe w Polsce
https://youtu.be/j4iiNCQX0qw – czy organizacja pozarządowa może zarabiać.
https://youtu.be/5GxW__xUDkc – co łączy samorządy i organizacje pozarządowe.
Przeczytaj temat ze stron 152- 155. Zrób i wyślij ćwiczenia – 4, 5 str.157
Informatyka

temat: Podróż dookoła świata z internetem -projekt. - cd
1 proszę przeczytać temat z podręcznika : http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Lubie-to_podrecznik[kl_8][pr_2018][small]/#p=75

Proszę korzystając z internetu zaplanować podróż którą chcielibyście odbyć.
W godzinach lekcji ze mną wg szkolnego planu lekcji jestem dostępna na messenger jako Sylwia Leszczyńska – Koszarek. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w zrealizowaniu tematu – proszę o kontakt
GEOGRAFIA

Temat: USA- potęga gospodarcza świata.
Opracuj:
1. Położenie geograficzne USA.
2. Środowisko przyrodnicze.
a) ukształtowanie powierzchni: niziny, wyżyny, góry,
b) cechy klimatu,
c) surowce mineralne.
3. Przemysł high-tech- przykłady ośrodków.
4. Rolnictwo: cechy rolnictwa, rozmieszczenie głównych upraw.
5. Usługi- cechy.
6. Wykonaj zad.3. podr. str. 145.
7. Przygotuj się do podsumowania działu 3
: Ameryka N i S

CHEMIA

Temat: Aminokwasy.
Opracuj:
1. Co to są aminokwasy?. Jak tworzy się nazwy?.
2. Właściwości aminokwasów na przykładzie kwasu aminoetanowego.
3. Zastosowanie aminokwasów- przykłady.
4. Kondensacja aminokwasów- powstawanie peptydów.
5. Wykonaj zad. 2,3, podr. str.185.
6. Przygotuj się do podsumowania wiadomości z działu: Pochodne węglowodorów.

Temat: Pochodne węglowodorów- podsumowanie.
1. Na lekcji rozwiązujemy zadania podsumowujące wiadomości z dzialu; Pochodne węglowodorów, po przesłaniu zadań odpowiadamy ustnie na forum grupy mesengera..
2. Test sprawdzający- 11.05.2020r.


BIOLOGIA

Temat: Parki narodowe w Polsce- prezentacje.
1. Prezentacja wybranych parków narodowych na forum grupy mesengera.


tematy i zadania realizowane od 27.04 do 30.04

 


Język niemiecki

27.04.2020
Temat lekcji: Niemiecki świat mody / Deutsche Modewelt - ćwiczenia na platformie Quizlet.

W dalszym ciągu pracujemy na platformie Quizlet. Wykonujemy resztę ćwiczeń, tak aby do wtorku @28 kwietnia) ukończyć cały zestaw "Zwroty w sklepie odzieżowym" (łącznie 7 zadań).

Dla chętnych dodatkowe zadanie w załączniku (film o Bawarii+ karty pracy)
Jeśli będą problemy z linkiem, proszę o informację.


(28.04.2020)
Temat: Shopping w Berlinie - nazwy sklepów.
Wykonujemy 3 ćwiczenia w zestawie "Nazwy sklepów".
W załączniku znajduje się notatka w formie słownika. Proszę ją wydrukować albo przepisać słownictwo do zeszytu.język polski

TEMAT: Sprawdzian wiedzy ze słowotwórstwa.
Arkusz z testem zostanie udostępniony na grupie 28 kwietnia (poniedziałek) o godz. 10.00
Na wykonanie zadań będziecie mieć 45 min. Po tym czasie zadania należy wysłać na mój email.

TEMAT: Dostrzec piękno
Wykonaj zadania znajdujące się pod obrazem Andy Warhol „Puszki z zupą firmy Campbell” – str. 263

TEMAT: Natura okiem poety
1. Przeczytaj wiersz J. M. Rymkiewicza Pt. „Wiosna w Milanówku”. – str. 264
2. Wykonaj do zeszytu zad. 1-6.

TEMAT: Zatrzymać piękno.
1. Przeczytaj fr. tekstu L. Kołakowskiego „Piękna twarz” – str. 267
2. Zapisz w zeszycie odpowiedź na pytanie: czego uczy historia Nino?

TEMAT: Piękno pośród brzydoty
1. W formie słoneczka zapisz czym jest dla Ciebie piękno.
2. Przeczytaj fr. tekstu K. Lanckorońskiej „Wspomnienia wojenne” – str. 268
3. W odniesieniu do utworu i postawy Suli – wyjaśnij, co było pięknem a co brzydotą w przeczytanym tekście.


Język niemiecki 27.04.2020

Temat lekcji: Niemiecki świat mody / Deutsche Modewelt - ćwiczenia na platformie Quizlet.
W dalszym ciągu pracujemy na platformie Quizlet. Wykonujemy resztę ćwiczeń, tak aby do wtorku @28 kwietnia) ukończyć cały zestaw "Zwroty w sklepie odzieżowym" (łącznie 7 zadań).
Dla chętnych dodatkowe zadanie w załączniku (film o Bawarii+ karty pracy)
Jeśli będą problemy z linkiem, proszę o informację.

(28.04.2020)

Temat: Shopping w Berlinie - nazwy sklepów.
Wykonujemy 3 ćwiczenia w zestawie "Nazwy sklepów".
W załączniku znajduje się notatka w formie słownika. Proszę ją wydrukować albo przepisać słownictwo do zeszytu.JĘZYK ANGIELSKI

ŚRODA (29.04.2020)
TEMAT: Czas Present Simple- konwersacje-lekcja online.
I
Otwórz poniższy link. Znajdziesz w nim wszelkie instrukcje, materiały, linki, nagrania, wskazówki do lekcji. Aby zobaczyć wszystkie ćwiczenia, przeciągnij pasek w dół, który widzisz po prawej stronie kolumny.
https://padlet.com/dimmonerhome/Bookmarks

CZWARTEK (30.04.2020)
TEMAT: Czytanie ze zrozumieniem-gry komputerowe.
Otwórz poniższy link. Znajdziesz w nim wszelkie instrukcje, materiały, linki, nagrania, wskazówki do lekcji. Temat na podstawie podręcznika, str. 104. Użyj suwaka aby po prawej stornie kolumny z danym dniem tygodnia, aby przechodzić od początku, do końca lekcji.
https://padlet.com/dimmonerhome/Bookmarks


MATEMATYKA

27.04
T: Podsumowanie wiadomości z działu IV
Na lekcji online:
Sprawdzenie pracy domowej
Przypomnienie wiadomości o procentach i lokatach bankowych
Wspólne rozwiązywanie Zad.1,2 i 3 str 158 z podręcznika
Praca domowa
Zad. 4 str 158 z podręcznika

29.04
T: Podsumowanie wiadomości z działu IV – ciąg dalszy
Na lekcji online:
Sprawdzenie pracy domowej
Przypomnienie wiadomości nt. prawdopodobieństwa
Wspólne rozwiązywanie Zad. 5 i 6 str 159 z podręcznika
Praca domowa
Zad. 7 str 159 z podręcznika

30.04
T: Rozwiązywanie zadań uzupełniających
Na lekcji online:
Sprawdzenie pracy domowej
Omówienie schematu rozwiązywania zadań nietypowych na przykładzie Zad.4 str 160 z podręcznika
Wspólne rozwiązanie zad. 3i 5 str 160 z podręcznika
Praca domowa
Zad.1 str 160 z podręcznikaFIZYKA

27.04
T: Zjawisko cienia i półcienia – rozwiązywanie zadań
Przyomnienie schematu powstawania zjawiska cienia i półcienia
Oglądanie filmów : https://www.youtube.com/watch?v=Lg5O1u8e8-E https://www.youtube.com/watch?v=r7s8Pp8SCT8
Rozwiązanie zad.4 i 5 str 223


historia.

28.04 i 5.05 ( dwie godziny lekcyjne)
Temat: Opór Polaków wobec rządów komunistycznych w Polsce. Strajki w Polsce w latach 1956-1980
https://youtu.be/kN0W_MYkZJs - czerwiec 1956
https://youtu.be/uohZx45t104 - kwiecień 1960
https://youtu.be/zGSsUdwJl7g - marzec 1968
https://youtu.be/OLeDwfJaXv4 - grudzień 1970
https://youtu.be/UzxFDTtl5WA – grudzień 1976
https://youtu.be/2Ac9SC0nI5Q - sierpień 1980
Obejrzyj filmiki dotyczące największych protestów społecznych w latach 1956- 1980
Scharakteryzuj przyczyny, które doprowadziły do wybuchów protestów w Polsce w latach 1956 – 1980. Napisz jakie były ich skutki. Opisz jedno z wydarzeń omówionych w powyższych filmach.
Zadanie proszę przesłać na e-maila najlepiej w formie drukowanej do 6 maja. Zadanie obowiązkowe dla wszystkich.


Wos

28.04 i 29.04 ( 2 godziny)
Temat: Sądy i trybunały
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,wos-lekcja-4-22042020,47623961 – lekcja zdalna Sądy i trybunały.
https://youtu.be/vm__uXKL8wU – Polski wybór, sądy.
Przeczytaj temat Sądy i trybunały w podręczniku i zrób ćwiczenie 6,7,8 str.151 w podręczniku.BIOLOGIA

Temat: Sposoby ochrony przyrody.
Opracuj:
1. Parki narodowe- pojęcie, ile w Polsce.
a) parki narodowe w naszym województwie.
2. Rezerwaty przyrody-pojęcie, przykłady rezerwatów wnaszej najbliższej okolicy.
3. Parki krajobrazowe-pojęcie, przykłady.
4. pomniki przyrody -pojęcie.
a) pomniki przyrody w naszej miejscowości.
5. Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt - napisz co obejmuje.
6. Przygotuj na następną lekcję (06.05.) krótką prezentację parku: nr parku zgodny z twoim nr w dzienniku- wykaz parków, podr. str. 158
w prezentacji uwzględnij: powierzchnię parku, rok utworzenia, logo, województwo, charakterystyczne rośliny(2), zwierzęta(2). Prezentacja online na lekcji.


CHEMIA

Temat: Estry.
Opracuj:
1. Co to są estry, zapisz grpę estrową.
2. Jak otrzymujemy estry?.
3. Wzory estrów- podaj na przykładach.
4. Zapisz równanie reakcji estryfikacji.
5. Właściwości estrów.
6. Zastosowanie.
7. Wykonaj zadania 2,3,4,podr. str.181.


Temat: Porównanie właściwości kwasów karboksylowych.
Opracuj:
1. Rodzaje kwasów karboksylowych.
2. Właściwości kwasów karboksylowych: podobieństwa i różnice.
3. Kwasy organiczne występujące w przyrodzie.
4. Wykonaj zadania 4,5,7 podr. str. 176
Informatyka:

28.04.20202
temat: Podróż dookoła świata z internetem -projekt.
1 proszę przeczytać temat z podręcznika : http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Lubie-to_podrecznik[kl_8][pr_2018][small]/#p=75

W godzinach lekcji ze mną wg szkolnego planu lekcji jestem dostępna na messenger jako Sylwia Leszczyńska – Koszarek. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w zrealizowaniu tematu – proszę o kontakt
tematy i zadania realizowane od 20.04 do 24.04Język niemiecki
21 kwiecień (wtorek)

Temat lekcji: W sklepie odzieżowym / Im Kleidergeschäft.
Zadanie: Pobierz notatkę w formie słowniczka obrazkowego, wydrukuj ją lub przepisz zwroty do zeszytu.
Wykonaj 3 ćwiczenia na platformie Quizlet w zestawie "Zwroty w sklepie odzieżowym".
Pamiętaj, że czas na wykonanie wszystkich 7 ćwiczeń upływa w przyszły wtorek tj. 28 kwietnia. Za każdy zestaw otrzymujecie ocenę.
20 kwiecień 2020

Temat lekcji: Zdania podrzędnie złożone ze spójnikami wymagającymi szyku końcowego. Wykonywanie sesji w programie Insta.ling.
Bardzo proszę wykonać min.2 sesje w programie Insta.ling (od dzisiaj są już nowe słówka) oraz przepisać do zeszytu notatkę dotyczącą zdań podrzędnie złożonych ze spójnikami wymagającymi szyku końcowego (str.117/podręcznik)

Osoby, które nie wykonały jeszcze wszystkich ćwiczeń na platformie Quizlet mogą jeszcze w poniedziałek i we wtorek dokończyć resztę zadań. W załączniku przesyłam zrzut ekranu (załącznik nr 1), który pokazuje w jaki sposób można sprawdzić, ile wykonaliście ćwiczeń. Należy wybrać "ZESTAWY" a następnie pod nazwą użytkownika "UCZYŁEM SIĘ". Zadanie jest ukończone wtedy, gdy wyświetla się obok niego zielone kółeczko. Proszę o zapoznanie się z informacją dotyczącą zasad oceniania (załącznik nr 2).JĘZYK ANGIELSKI
ŚRODA (22.04.2020)
TEMAT: Notatka jako krótka forma komunikacji.

I

Str.100, zad. 2 i 3.
Przeczytaj notatkę i uzupełnij ją ustnie. Podpowiedzi znajdziesz na grupie.
Zastanów się, jakie ważne elementy zawiera notatka.
Elementy składające się na notatkę po angielsku:
1. Adresat – w większości przypadków jest to samo imię.
Kate
Tom
2. Główna treść – informacja, wyjaśnienie, prośba bądź polecenie. Po adresacie następuje właściwa treść notatki, która powinna być zwięzła. Chodzi tu przede wszystkim o przekazanie wszystkich informacji w jak najkrótszej formie.
I went to get something to eat, I’ll be back soon.
Remember to turn off the washing machie.
3. Zakończenie (jeśli istnieje możliwość, że adresat nie domyśli się kto jest nadawcą, potrzebny jest również podpis). Opcjonalnie możemy również pozdrowić adresata, dokonać pewnej uwagi, czy też dołączyć krótką wiadomość w formie postscriptum( postscript)
See you later
Anna
II
Zad. 4 str. 100
Uzupełnij zdania słowami łączącymi:
because- ponieważ
then-następnie,potem
also-również,także
although-mimo że, pomimo że, chociaż
Wybierz dwa przykłady i przetłumacz zdania DO ZESZYTU.
III
zad.4 str 100
Wybierz dwa przykłady i przetłumacz zdania DO ZESZYTU (zdania na tej samej zasadzie co w zadaniu).
IV
Zad. 7 RAMKA
Zapoznaj się z formami przeprosin, które można zawrzeć w notatce.
I'm really/very/terriby/so sorry.
-Naprawdę/bardzo/strasznie(okropnie)/tak bardzo przepraszam.
I'm really sorry but I can't come this evening.
-Bardzo przepraszam ale nie mogę przyjść wieczorem.
I'm really sorry that I won't be there.
-Bardzo mi przykro ale mnie (tam) nie będzie,
Sorry for cancelling at short notice.
-Przepraszam za odwołanie/anulowanie w krótkiej notatnce.

Please forgive me!
-Proszę, wybacz mi!
V
zad.6 str. 100 Napisz notatkę. Pamiętaj o zawarciu wszystkich podpunktów w poleceniu.
Przykładowy początek znajdziecie w zadaniu 8.
Zadanie proszę przesłać na adres:
szkola.podstawowa.angielski@interia.pl
Termin:29.04.2020
Tytuł:Notatka, imię,nazwisko, klasa.

CZWARTEK (23.04.2020)
TEMAT: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 11.

I
Str.101
Sprawdź, ile słówek pamiętasz. Przeczytaj 2x.
II
Rozwiąż zadania z przykładowego sprawdzianu. Sprawdzian i rozwiązania na grupie.
Następnie:
-wybierz po jednym przykładzie rozwiązanego zdania z każdego zadania,
-przepisz go do zeszytu
-obok wpisz tłumaczenie tego zdania.
Łącznie 8 zdań.
III
Rozwiąż quiz Milionerzy-jest obowiązkowy. Gra nie jest na czas- każdy otrzyma ocenę. Tym razem jest 15 pytań opracowanych na bazie rozdziału 11.
Screen rozwiązanego quizu proszę przesłać na adres:
szkola.podstawowa.angielski@interia.pl
Termin:26.04.2020
Tytuł:Milionerzy2, imię,nazwisko, klasa.

PIĄTEK (24.04.2020)
TEMAT: Nauka i technika - podstawowe słownictwo.

I

Str. 102 i 103
Przeczytaj wszystkie kolorowe ramki z słownictwem. Upewnij się, że wiesz, co oznaczają (słowniczek, str. 109)
II
Otwórz poniższy link i rozwiąż zadanie utworzone na podstawie powyższego słownictwa.
https://wordwall.net/play/1556/288/719
Wpisz swoje imię a następnie po rozwiązaniu zrób screen.
III
Przeczytaj ponownie słówka wraz z tłumaczeniem: str. 109 VOCABULARY,pp.102-103
Rozwiąż poniższe zadanie, utworzone na podstawie zadań ze str. 102 i 103 w podręczniku.
https://wordwall.net/play/1556/958/402
Zrób screen rozwiązanego zadania i wraz ze screenem z podpunktu II ORAZ zadaniami ze środy i czwartku zadanymi DO ZESZYTU prześlij na adres:
szkola.podstawowa.angielski@interia.pl
Termin:26.04.2020
Tytuł:20.04.2020-24.04.2020, imię,nazwisko, klasa.
Jeśli macie wolną chwilę, w dalszym ciągu zachęcam do analizowania zadań egzaminacyjnych i do oglądania filmików, przygotowanych specjalnie w ramach powtórzenia dla ósmoklasistów.
https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/?fbclid=IwAR2L8hpKY_wzKlatL69B_Oge900CNpjQbmPSzIkdSPmGc6OsG_j9vbKGub0

https://edupolis.pl/e-learnig/MATEMATYKA
20.04 T: Odczytywanie wykresów

Na lekcji online:
• Omówienie wykresu str 146 oraz ćw.A str 146
• Omówienie wykresu str 147 oraz Ćw. B str 147
• Zad 1 str 148
Praca domowa
Zad. 1 i 2 str 60 z zeszytu ćwiczeń

22.04 T: Odczytywanie wykresów
Na lekcji online:
• Omówienie zad. 2 str 148
• Omówienie zad. 3 i 4 str 149
Praca domowa
Do podanego wykresu ułóż treść zadania. Ułóż od 2 do 5 pytań ( od ilości pytań zależy m.in. ocena). Wykres udostępnię Wam na naszej grupie na messengerze. Podczas lekcji w poniedziałek i środę odpowiem na wszystkie pytania. Prace proszę odsyłać do piątku na mój adres e-mail (fusinska@interia.pl). Jeżeli prace wyślecie po terminie to będę obniżać oceny.

23.04 T: Odczytywanie wykresów.
Na lekcji online:
• Omówienie zad. 9 str 152
• Omówienie zad. 10 i 11 str 153
Praca domowa
Zad.3 i 4 str 61 z zeszytu ćwiczeń

24.04 T: Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem wykresów
Na lekcji online:
• Omówienie zad. 14 i 15 str 155
• Omówienie zad. 16 str 156
Praca domowa
,,Sprawdź, czy umiesz,, str 157 z podręcznikaFIZYKA
20.04 T: Optyka – rozwiązywanie zadań

Zad.1 i 2 str 217
Praca domowa
Zad.3 i 4 str 218


24.04 T: Zjawisko cienia i półcienia
• Analiza dośw. 47 ze str 219 z podręcznika
• Przepisać do zeszytu def. cienia ze str 219 (zaznaczone na pomarańczowo)
• Przerysować schemat powstawania cienia przedmiotu przy punktowym źródle światła ze str. 220
• Przerysować schemat powstawania cienia i półcieni przy dwóch punktowych źródłach światła ze str 221
GEOGRAFIA
Temat: Kanada: środowisko przyrodnicze i rozwój rolnictwa.

Opracuj:
1. Położenie geograficzne Kanady.
2. Najważniejsze informacje o Kanadzie.
a) ukształtowanie powierzchni,
b) klimat, czynniki wpływające na klimat,
c) strefy roślinne,
d) większe miasta,
e) surowce mineralne.
3. Cechy rolnictwa kanadyjskiego.
4. Wykonaj w zeszycie zad. 4, podr. str. 137.CHEMIA
Temat: Wyższe kwasy karboksylowe.

Opracuj;
1. Wymień i zapisz wzory sumaryczne wyższych kwasów karboksylowych.
2.Właściwości fizyczne i chemiczne kwasów.
a) zapisz reakcję spalania całkowitego na wybranym przykładzie.
b) zapisz reakcję przyłączania bromu przez kwas oleinowy.
3. Zastosowanie kwasów karboksylowych.
4. Wykonaj zad. 2 i 5 str. 173 (prześlij rozwiązanie na priv)

Temat: Kwas etanowy(octowy).
Opracuj:
1. Wzór sumaryczny i strukturalny kwasu octowego.
2.Właściwości fizyczne i chemiczne kwasu octowego.
3.Proces fermentacji octowej- zapis równania.
4. Podaj na dowolnym przykładzie reakcję zobojętnienia kwasu octowego, podaj jak tworzy się nazwy soli.
5. Wykonaj w zeszycie zadania 2 a,b i 3 podr. str.168 ( prześlij na priv.)BIOLOGIA
Temat: Odpady i możliwość ich wykorzystania.

Opracuj:
1. Podział odpadów.
a) komunalne,
b) przemysłowe.
2. Sposoby wykorzystania odpadów.
a) recykling - wyjaśnij,
b) utylizacja - wyjaśnij.
3. Składowanie odpadów.
4. Jakie odpady powstają w twoim gospodarstwie?. Co z nimi robisz?, jak zmniejszasz ich ilość?.Edukacja dla bezpieczeństwa
Temat: Inne groźne przypadki – zadławienie, zawał serca, udar mózgu, napad padaczkowy.

1. Zapoznaj się z informacją zamieszczoną w podręczniku str. 109-112.
2 Wykonaj w zeszycie zadanie 1 i 2 a), b) c) str. 118 – SPRAWDŹ CZY POTRAFISZ.


informatyka
temat: Systemy zarządzania treścią

kontynuujemytemat tworzenia strony internetowej. Dziś zagadnienie zarządzania treścią. Obejrzyjcie proszę filmiki i przeczytajcie tekst zawarty w e-podręczniku
https://www.youtube.com/watch?v=P5GsixmnlHI oraz https://www.youtube.com/watch?v=mAQIp3HhVg0

Lubię to! Nowa Era – http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Lubie-to_podrecznik[kl_8][pr_2018][small]/#p=55
W godzinach lekcji ze mną wg szkolnego planu lekcji jestem dostępna na messenger jako Sylwia Leszczyńska – Koszarek. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w zrealizowaniu tematu – proszę o kontaktJĘZYK POLSKI
TEMAT: Podanie

1. Przeczytaj materiał źródłowy na temat tekstu użytkowego jakim jest podanie. – str. 244 - 245
2. Wykonaj do zeszytu zad. 2
Zad. dom.
str. 245/ zad. 4 do przesłania

TEMAT: Internet
1. Przeczytaj informacje na temat Internetu – str.246 – 249
2. Wykonaj pisemnie zadania: 5 i 8.

TEMAT: Fonetyka – powtórzenie wiadomości
1. Przypomnij sobie poznane wiadomości na temat fonetyki – podręcznik str. 250 – 253, a następnie wykonaj pisemnie zadania: 1 i 5.
W razie trudności możecie się ze mną kontaktować za pomocą aplikacji messenger zgodnie z moim planem lekcji.
Zad. dom. str. 253, zad. 10


TEMAT: Fonetyka – powtórzenie wiadomości.
Wykonaj do zeszytu zadania z testu, który zostanie przesłany na grupie.

TEMAT : Słowotwórstwo – powtórzenie wiadomości
1. Przypomnij sobie wiadomości na temat słowotwórstwa – podręcznik str. 254 – 257
2. Wykonaj zadania: 1, 5, 8, 11, 12
W razie trudności możecie się ze mną kontaktować za pomocą aplikacji messenger zgodnie z moim planem lekcji.
Zad. dom.
Utrwal sobie wiadomości ze słowotwórstwa, aby przygotować się do testu powtórkowego w poniedziałek 28 kwietniahistoria
21.04
Polska w latach 70 -tych XX wieku.

https://youtu.be/PkzaEFuUTQA – film edukacyjny. Przeczytaj temat w podręczniku. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń.
24.04
Podsumowanie rozdziału 4

Przeczytaj podsumowanie rozdziału ze str. 198-199
Wykonaj ćwiczenia powtórkowe. Str. 84 – 87. Wyślij na mojego e-mailaWos
21.04 i 22.04
Prezydent i Rada Ministrów

https://youtu.be/9XC8NCCK9V0 – Prezydenci Polski
https://www.youtube.com/watch?v=ubolGtWwL2w -Kompetencje prezydenta wobec rządu
https://youtu.be/Cr1LuITR6aE – co może prezydent
https://youtu.be/HEdmHVzQnXg – władza wykonawcza W Polsce – Rząd i prezydent
Przeczytaj temat z podręcznika ( str.140-145)
Wykonaj ćwiczenie 8,11,13 sr. 145


KLASA 8 od 15.04.2020 do 17.04.2020
 

wos15.04
https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/317664 – Prezydent wszystkich Polaków.
Wykonaj z podręcznika ćwiczenia 3 i 4 str 144 i ćwiczenie 13 str 145. do zeszytu i wyślij.


Historia17.04
https://gwo.pl/pages/show/4630 – film Od Gomułki do Gierka.
PRL w latach 1956-1970.
https://youtu.be/2wEaPL2k0Js – PRL w pigułce.
Wykonaj zadania 1,2,3 z podręcznika ze str. 197. Prześlij na e-maila.

JĘZYK ANGIELSKI
ŚRODA (15.04.2020)

TEMAT: Słuchanie ze zrozumieniem – temat zdrowia.
I Str.101
Sprawdź, ile słówek pamiętasz. Przeczytaj 2x.
II Zad. 2 str.98
Odtwórz nagranie nr 36 (dostępne na grupie)
Uzupełnij tekst ustnie. Jako podpowiedź na grupie dostępny transkrypt nagrania.
III Zad. 2 str.98
Ćwicz czytanie transkryptu dialogu wraz z nagraniem
IV Zad.5 str. 37
Odtwórz nagranie nr 37 (dostęne na grupie)i rozwiąż zadanie. Odpowiedzi wpisz DO ZESZYTU. Przy każdej odpowiedzi zapisz zaprzeczenie podanego zdania w czasie przeszłym PAST SIMPLE.
Np. This speaker didn't need....
Przypomnienie PAST SIMPLE znajduje się w podręczniku, str. 138

CZWARTEK (16.04.2020)
TEMAT: Ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań w czasie Past Perfect.
I Str.101
Sprawdź, ile słówek pamiętasz. Przeczytaj 2x.zad.3 str. 96
II Przypomnij sobie zasady czasu PAST PERFECT. (Podręcznik,str. 164)
Zad. 1 str. 99
Rozwiąż ustnie zadanie i porównaj swoje odpowiedzi z rozwiązaniami na grupie.
Następnie przetłumacz zdania DO ZESZYTU.
III Zad.4 str. 99
Sprawdź znaczenie czasowników złożonych na str.101 (USE OF ENGLISH). Jest ich 6.
Rozwiąż zadanie ustnie. Sprawdź odpowiedzi na grupie. Ułóż 4 zdania z wybranymi czasownikami złożonymi w czasie PAST PERFECT. Odpowiedzi ZAPISZ w ZESZYCIE.
IV W ramach przećwiczenia,proszę rozwiązać poniższe quizy.
http://www.angielski.slowka.pl/test_wpisywanie_new.php?id=195&id_materialu=992
https://www.englishclub.com/grammar/verb-tenses_past-perfect-quiz.htm

PIĄTEK (17.04.2020)
TEMAT: Składnia czasowników w zdaniu.
I Str. 165. RAMKA
Przeczytaj.
Zwróć uwagę na to, że:
Jeżeli użyjemy razem dwóch czasowników, np. w celu wyrażenia opinii lub zamiaru wobec danego działania, drugi czasownik przyjmie formę znaną jako gerund lub formę bezokolicznika z "to".

Gerund to forma czasownika z końcówką "–ing".
Istnieją czasowniki, które wymagają, aby występujący po nich czasownik przyjmował formę gerund, z kolei inne występują jedynie z czasownikiem w bezokoliczniku z "to".
II Obejrzyj krótki filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=GrubdPqy-0U
III Str. 165 zad.. 1 i str. 166 zad. 2 Rozwiąż ustnie i porównaj odpowiedzi na grupie.
IV Zad. 5 str. 166-ZADANIE DO ZESZYTU.
Jeśli macie wolną chwilę, w dalszym ciągu zachęcam do analizowania zadań egzaminacyjnych i do oglądania fimików, przygotowanych specjalnie w ramach powtórzenia dla ósmoklasistów.
https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/?fbclid=IwAR2L8hpKY_wzKlatL69B_Oge900CNpjQbmPSzIkdSPmGc6OsG_j9vbKGub0
https://edupolis.pl/e-learnig/


GEOGRAFIA
Temat: Urbanizacja w Ameryce.

Opracuj: 1. Gęstość zaludnienia.
a) wymień regiony o największej gęstości zaludnienia,
b) wymień regiony o najmniejszej gęstości zaludnienia.
2. Wskaźnik gęstości zaludnienia w Ameryce.
a) podaj kraje w których jest największy, w których najmniejszy.
3. Przypomnij pojęcie aglomeracja- wymień największe aglomeracje Ameryki (5).
4. Wyjaśnij pojęcie megalopolis, podaj przykłady.
5. Przedstaw problemy , z którymi borykają się mieszkańcy dzielnic nędzy.


BIOLOGIA
Temat: Zanieczyszczenie gleb.

Opracuj:
1.Źródła zanieczyszczeń gleb.
2. Bioindykatory jakości gleb
a) podaj gatunki wskaźnikowe dla gleb kwaśnych, zasadowych, gleb zawierających azot.
3. Skutki zanieczyszczenia gleb.
4. Erozja, jej przyczyny, skutki i zapobieganie.
5. Notatkę wyślij na grupę w czasie trwania lekcji.


CHEMIA
Temat: Kwas metanowy - właściwości

Opracuj:
1. Wzór sumaryczny i strukturalny kwasu metanowego(mrówkowego).
2. Właściwości fizyczne i chemiczne kwasu metanowego.
a) zapis reakcji dysocjacji jonowej.
b) zapis reakcji równania spalania całkowitego kwasu metanowego.
3. Zastosowanie kwasu metanowego.
4. Wykonaj w zeszycie zad. 2,3,4, podr. str. 163 (rozwiązanie zadań prześlij jako priv . w czasie trwania lekcji.)Matematyka
15.04 T: Podział proporcjonalny – ćwiczenia

Na lekcji:
• Sprawdzenie pracy domowej
• Wspólne rozwiązanie Zad. 4, 6 i 7 str 141
Praca domowa
Sprawdź czy umiesz str 142

16.04 T: Obliczanie prawdopodobieństw.
Na lekcji:
• Omówienie pytań i zadań kontrolnych ze str 142
• Przypomnienie uczniom schematu obliczania prawdopodobieństwa
• Omówienie różnego rodzaju przestrzeni dla których obliczamy prawdopodobieństwo zdarzenia
• Wspólne omówienie Zad.4 str 144
Praca domowa
Zad.1 str143

17.04 T: Obliczanie prawdopodobieństw – ćwiczenia
Na lekcji:
• Wspólne rozwiązanie zad. 2 i 3 str 143
• Przypomnienie def. Wielokrotności oraz reszty z dzielenia – Zad. 5 str 144
Praca domowa
Sprawdź czy umiesz str 145Fizyka
17.04 T: Optyka – wprowadzenie

Notatka do zeszytu – to co jest zaznaczone na pomarańczowo na str 212,213 i 215. Proszę przeczytać i przyswoić tekst z tych stron oraz przeanalizować dośw. 45 str 214. W RAZIE PYTAŃ PROSZĘ O KONTAKT NA MESSENGERZE I SKYPIE.JĘZYK POLSKI
TEMAT: TRUDNA SYTUACJA.

1. Przeczytaj tekst B. Kosmowskiej” Pozłacana rybka”.
2. Napisz w zeszycie, czego dotyczy problematyka przeczytanego fragmentu książki.
3. Odpowiedz pisemnie na pytanie zawarte w zad. 5

TEMAT: IŚĆ WŁASNĄ DROGĄ.
1. Przeczytaj fragment powieści P. Coelho „Alchemik”str.238
2. Co według Ciebie oznacza pojecie Własna Legenda?
3. Odpowiedz pisemnie na pytania 5 i 8/ str. 241

TEMAT: NIE WARTO SIĘ BUNTOWAĆ.
1. Zapoznaj się z notką biograficzną Andrzeja Bursy.
2. Przeczytaj wiersz „Nauka chodzenia”
3. Odpowiedz na pytania:
• Czy wiersz A. Bursy jest przykładem liryki osobistej? Uzasadnij swoją opinię.
• Co możesz powiedzieć o osobie mówiącej w wierszu?
• Jak w utworze zostali nazwani „życzliwi”? Dlaczego zostali tak określeni?
• Co podmiotowi lirycznemu poradzili „życzliwi”?
• Do jakiego wniosku doszła osoba mówiąca w wierszu?
• Czy według Ciebie postąpiła ona słusznie? Uzasadnij swoje zdanie.
4. Kogo określamy mianem „poeci przeklęci”? Zapoznaj się z materiałem na str.243 i zapisz krótko definicję tego pojęcia.17.04.2020r Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8

Temat: Oparzenia i odmrożenia.

1. Zapoznaj się z informacją zamieszczoną w podręczniku str. 104-108.

2. Wykonaj w zeszycie zadania 1, 2 i 3 str. 108 – SPRAWDŹ SIĘ. Proszę pisać w zeszycie czytelnie.

3. Prześlij foto zadania na adres: k.potaczek@sp2.rabka.pl w następującej formie:

Tytuł: Imię Nazwisko ucznia, klasa, SP Rdzawka

Treść: np. Oparzenia i odmrożenia – zadania.

Załącznik: foto – dobrej jakości by można było odczytać treść zadania J

Termin oddania zadania: 24.04.2020r


KLASA 8 od 6.04.2020 do 8.04.2020


JĘZYK POLSKI
6 – 8. 04. 2020 Temat: Twórca i jego dzieło – Sławomir Mrożek
1. Zapoznaj się z biografią pisarza oraz charakterystyką jego twórczości – podręcznik str.230-231
2. W formie słoneczka zapisz w zeszycie najważniejsze wiadomości, o których się dowiedziałeś, czytając ten materiał.

Temat: Być kimś innym – Sławomir Mrożek „Artysta”
1. Przeczytaj uważnie tekst pt. „Artysta” *LEKTURA OBOWIĄZKOWA
2. Wykonaj zadania: 1, 2, 3, 5, 6

Temat: Bez wyboru.
1. Przeczytaj wiersz K.K. Baczyńskiego „Z głową na karabinie”
2. Odpowiedz na pytania:
Co jest tematem wiersza?
Kim jest podmiot mówiący wiersza? Co możemy o nim powiedzieć? (słoneczko, zacytujcie jego słowa)
Czego żałuje podmiot liryczny?

Zad. dom.

Na podstawie filmu „Baczyński” oraz innych źródeł (lektury, pamiętniki, wspomnienia, wiadomości z historii ) przygotuj prezentację multimedialną na temat pokolenia Kolumbów. Pracę zatytułuj „Czy warto umierać za wielkie sprawy?”
Zdefiniuj pojęcie „pokolenie Kolumbów”
Przedstaw problematykę filmu „Baczyński”, wyjaśnij na czym polegała tragedia poety, dlaczego przystąpił do walki, jak zginął, co stało się z jego rodziną?
Omów wybrane przez Ciebie materiały o pokoleniu Kolumbów
Na koniec przedstaw własną refleksję na temat zawarty w pytaniu otwierającym prezentację.historia.6.04
Przeczytaj temat z podręcznika Polski październik. Zapisz do zeszytu odpowiedź na ćwiczenie 2 str. 186 z podręcznika.. Wyślij fotokopie na mój e-mail.
Poniższe filmy pomogą w zrozumieniu wydarzeń z tamtych lat.
https://www.youtube.com/watch?v=RJvC4OkdoB0


wos 6.04
Sejm bez tajemnic
https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/134600
7.04
W senacie RP
https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/311630
Zadania prześlij na mojego e-maila


Język niemiecki
6.04.2020 Temat: Austria - informacje kulturo- i realioznawcze.
- W załączniku znajduje się notatka do lekcji - patrz załącznik: Austria-notatka.pdf (proszę ją wydrukować lub przepisać do zeszytu)
- W dalszym ciągu wykonujemy ćwiczenia na platformie Quizlet. Bardzo proszę, aby do 10 kwietnia wykonać wszystkie ćwiczenia w obu zestawach.


7.04.2020 Temat: Film o Austrii - lekcja krajoznawcza.
- W ramach lekcji wykonujemy ćwiczenia na platformie Quizlet, pamiętając o tym, że termin wykonywania zadań na platformie upływa 10 kwietnia.
- ZADANIE DLA CHĘTNYCH (ZADANIE DODATKOWE) - ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU (gdyby był problem z otworzeniem linku, proszę o informację na adres mailowy asia.czupta@poczta.onet.pl)


JĘZYK ANGIELSKI
ŚRODA (08.04.2020)
TEMAT: Tradycje związane z Wielkanocą -rozumienie tekstu słyszanego i czytanego.
I
Przećwicz wymowę kilku słówek z poniższym filmikiem:
https://www.youtube.com/watch?v=uOgs3jfiYwc
II
Odtwórz poniższy filmik.
https://www.youtube.com/embed/HMDNCfl4Pxw?feature=oembed
Wybierz jedną z tradycji, która Cię zainteresowała i opisz ją w 3 zdaniach.
Kolejne 3 zdania niech będą opisem tradycji Wielkanocnej w Twoim domu (06.04.-08.04.2020).
Jest to zarazem jedyne zadanie w tym tygodniu. Po wykonaniu, prześlij je na adres:
szkola.podstawowa.angielski@interia.pl

TYTUŁ: 06.04-08.04.2020, imię, nazwisko, klasa.
Do zdań użyj czasu PRESENT SIMPLE. Przypomnienie:
Konstrukcja zdania twierdzącego w czasie Present Simple jest bardzo prosta i wygląda następująco:
OSOBA + CZASOWNIK + RESZTA ZDANIA
I work in a factory.
Uwaga! Trzecia osoba liczby pojedynczej(he, she, it):
Jeśli czasownik kończy się na -o, -ch, -sh, -ss lub -x musimy dodać końcówkę -es.
watch – watches
go – goes
Przykłady:
I go to the movies.
Ja chodzę do kina.
She goes to the movies.
Ona chodzi do kina.
Jeżeli czasownik kończy się na spółgłoskę i -y, w 3. osobie liczby pojedynczej musimy zamienić -y na -ie i dopiero dodać końcówkę -s. Takie czasowniki to np. to study, to cry, to try.
y → ie + s
I study. / He studies.
Ja się uczę. / On się uczy.
I cry. / She cries.
Ja płaczę. / Ona płacze.
I try. / It tries.
Ja próbuję. / Ono próbuje
Więcej informacji:podręcznik, str. 134
III
DLA CHĘTNYCH NA OCENĘ:
Poniżej znajduje się link do Quizu, nawiązującego do historii Wielkanocy. Rozwiąż quiz i prześlij screen z wynikiem 100% na adres:
szkola.podstawowa.angielski@interia.pl
TYTUŁ:Easter Quz, imię, nazwisko, klasa.
QUIZ:
https://play.howstuffworks.com/quiz/easter-history-quiz?remorapos=5&rmalg=es&remorasrc=7de419e5-fea4-11e6-99d2-080027b55128&remoraregion=bottom

Matematyka
06.04 T: Czytanie diagramów
Wspólna analiza Zad.1,2,3 i 6 str 136, 137 i 139 z podręcznika
Praca domowa
Opracuj dowolne pytanie ankietowe oraz podaj wyniki ankiety (liczbowe i procentowe). Następnie Narysuj wykres słupkowy oraz kołowy przedstawiający te wyniki. Podaj 3 przykładowe pytania, które można zadać na podstawie przygotowanych wykresów wraz z odpowiedziami. Prace proszę przesłać na e-mail fusinska@interia.pl do dnia 15.04.

08.04 T: Podział proporcjonalny
Podanie przykładu podziału proporcjonalnego oraz schematu rozwiązania.
Omówienie zad.1,2 i 3 str 141 w podręczniku
Praca domowa
Zad.1 str 56 w zeszycie ćwiczeń
Fizyka
06.04 T: Fale elektromagnetyczne – podsumowanie
Omówienie Zad.3, 4 i 5 str 201 z podręcznika
Praca domowa
Str 82 i 83 z zeszytu ćwiczeń

informatyka
temat:Tworzenie strony internetowej z wykorzystaniem języka HTML - cd
wszystkie informacje są wstępne są zawarte w filmiku
https://www.youtube.com/watch?v=k2IydkL3EOs
proszę obejrzyjcie go. W miarę możliwości podzielcie oglądanie na mniejsze odcinki czasowe.
Poszukajcie na internecie dowolnej strony – kreatora stron spróbujcie zobaczyć na jakich zasadach tworzy się taką stronę.
W godzinach lekcji ze mną wg szkolnego planu lekcji jestem dostępna na messenger jako Sylwia Leszczyńska – Koszarek. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w zrealizowaniu tematu – proszę o kontakt.

BIOLOGIA
Temat: Zanieczyszczenie wód.
Opracuj:
1. Wymień rodzaje zanieczyszczenia wód.
2. Klasyfikacja czystości wód.
3. Skutki zanieczyszczenia wód.
4. Sposoby ochrony wód.
5. Jak ty oszczędnie gospodarujesz wodą?.

CHEMIA
Temat: Porównanie właściwości alkoholi.
Opracuj:
1. Jaka jest zależność między właściwociami alkoholi aliczbą atomów węgla?.
2. Jakie produkty powstają w wyniku reakcja spalania alkoholi?.
3. Wykonaj zad. 1,3, podr. str. 156 w zeszycie.

Temat: Szereg homologiczny kwasów karboksylowych.
Opracuj:
1. Co to są kwasy karboksylowe?.
2. Jak tworzy się szereg homologiczny kwasów karboksylowych?.
a) zapisz wzór ogólny.
b) jak tworzy sie nazwy kwasow karboksylowych?.
3. Wykonaj w zeszycie zad. 1,2,3, podr.str. 160.


materiał do realizowany od 30.03.2020 do 03.04.2020


GEOGRAFIA
Temat: Tornada i cyklony tropikalne w Ameryce Północnej.
Opracuj:
1. Scharakteryzuj krótko mechanizm powstawania tornad i cyklonów, podaj jakie są ich skutki.
2. Zad. 3 podr. str. 115.


Informatyka 31.03.2020
temat:Tworzenie strony internetowej z wykorzystaniem języka HTML
wszystkie informacje są wstępne są zawarte w filmiku
https://www.youtube.com/watch?v=k2IydkL3EOs
proszę obejrzyjcie go. W miarę możliwości podzielcie oglądanie na mniejsze odcinki czasowe.

W godzinach lekcji ze mną wg szkolnego planu lekcji jestem dostępna na messenger jako Sylwia Leszczyńska – Koszarek. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w zrealizowaniu tematu – proszę o kontakt.Matematyka
30.03 T:Obliczenia procentowe w praktyce.
Wytłumaczenie, co znaczy że roztwór jest np. 8 –mio procentowy ( na konkretnym przykładzie)
Omówienie Zad.9, 10 i 11 ze str 124
Praca domowa
Zad 4 i 5 str 51 z zeszytu ćwiczeń


01.04 T:Zmiana o dany procent.
Omówienie Zad. 1,2,4 ze str.127
Praca domowa
Zad 3 i 4 str 52 oraz 4 i 6 str 53 z zeszytu ćwiczeń

02.04 T:Co to jest lokata bankowa
• Podanie podstawowych wiadomości na temat jak funkcjonują banki
• Wytłumaczenie pojęcia lokaty bankowej
• Omówienie Zad.8 i 9 str 128
Praca domowa
Zad. Klient chce umieścić kwotę 24000 zł. na lokacie bankowej. Zaproponuj warunki dwóch banków (podając ich nazwy) oraz pokaż w obliczeniach w którym banku korzystniej będzie ulokować pieniądze. Pracę tę należy przesłać na maila: fusinska@interia.pl do końca tygodnia. (03.04)
W razie jakichkolwiek pytań jestem dostępna online codziennie w godzinach lekcyjnych.


03.04T:Vat i inne podatki
• Przypomnienie pojęcia : netto, brutto, tara.
• Analiza przykładów str 130 i 131 (rozwiązane i wytłumaczone w podręczniku)
• Omówienie pojęcia podatku vat na konkretnych przykładach z Zad. 2,3 i 4 str 132
Praca domowa
Str. 54 z zeszytu ćwiczeńFizyka
30.03 T: Ultradźwięki i infradźwięki
Zapisanie w zeszycie notatki która jest w kolorze pomarańczowym na str 187 i 188
Omówienie zastosowania ultradźwięków
Omówienie problemu szkodliwości hałasu.
Słyszalność dźwięku – przykłady
Praca domowa
Zad 2 i 3 str 191 oraz Zad 5 str 192
03.04
T: Fale elektromagnetyczne
Omówienie pojęcia fali elektromagnetycznej ( notatka w zeszycie str 193 tekst w kolorze pomarańczowym)
Rodzaje fal i ich zastosowania
Praca domowa
Zad 1 i 2 str 200JĘZYK ANGIELSKI KL. VIII

ŚRODA (01.04.2020)
TEMAT: Ćwiczenia ze słownictwem – temat zdrowia.
I
Str.101
Sprawdź, ile słówek pamiętasz. Przeczytaj 2x.
II
Zad. 2 str.94
Przeczytaj propozycje dobrych nawyków dla zdrowia i odpowiedz DO ZESZYTU na pytanie:
Which of the things from ex. 2 do you do for staying healthy? (min.3 przykłady).
III
Zad. 5 i 7. Analiza. Rozwiązania na grupie.
IV
Zad.10
Rozwiąż quiz. Sprawdź rozwiązanie na str. 95.
V
Zad. 11 str. 95. Odpowiedz na pytania. Odpowiedzi zapisz w zeszycie. Pamiętaj, jest to wydarzenie z przeszłości. (zastosowani, konstrukcja w podręczniku na str.138-141).

CZWARTEK (02.04.2020)
TEMAT: Jak zostać mistrzem zdrowia-praca z tekstem.
I
zad.3 str. 96
Uzupełnij ustnie tekst. Zauważ, że dając rady w tym zadaniu stosujemy czasownik w formie podstawowej lub zdanie zaczynające się słówkiem don't.
Np.
Eat healthy....-Jedz zdrowe...
Try to.... - Spróbuj...
Don't eat...-Nie jedz
Don't do – Nie rób...
II
Zad. 2 i 6 str. 97. Analiza. Odpowiedzi na grupie.
III
Zad.3 str. 97
Rozwiąż zadanie ustnie. Następnie zaproponuj po jeszcze jednej prawidłowej odpowiedzi do każdego przykładu. Odpowiedzi ZAPISZ w ZESZYCIE.
IV
Zad. 2 str.96 TEKST
Przeczytaj tekst. Najlepiej kilka razy. Jeśli nie wiesz, jak wymówić słówka,skorzystaj ze słownika z wymową brytyjską,
np. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-polish/create?q=created
lub
https://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/made
Nagranie (za pomocą telefonu lub laptopa/komputera) prześlij na adres:
szkola.podstawowa.angielski@interia.pl
TERMIN: 02.04.2020
TYTUŁ WIADOMOŚCI: Czytanka, imię, nazwisko, klasa.

PIĄTEK (03.04.2020)
TEMAT: Ćwiczenia w zastosowaniu czasu PAST Perfect.
I
Str. 164. RAMKA
Przeczytaj zastosowanie i konstrukcję czasu PAST PERFECT.

II
Obejrzyj krótki filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=A3HRUtZCAa4
III
Str. 164 zad. 1 i 2. Spróbuj rozwiązać. Odpowiedzi na grupie.
IV
Ułóż 6 zdań zawierających słówka: because, before, after, by the time w czasie PAST PERFECT.
Zdania ZAPISZ W ZESZYCIE.

Jeśli macie wolną chwilę, w dalszym ciągu zachęcam do analizowania zadań egzaminacyjnych i do oglądania fimików, przygotowanych specjalnie w ramach powtórzenia dla ósmoklasistów.
https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/?fbclid=IwAR2L8hpKY_wzKlatL69B_Oge900CNpjQbmPSzIkdSPmGc6OsG_j9vbKGub0

https://edupolis.pl/e-learnig/

Język niemiecki
30 marzec
Temat: Fragen nach dem Weg - pytanie o drogę. Utrwalenie zwrotów z zakresu: orientacja w terenie.

Do lekcji dołączona jest notatka (patrz: załącznik). Można ją przepisać albo wydrukować i wkleić do zeszytu, ewentualnie założyć teczkę, w której będą gromadzone notatki z lekcji). Notatka ta ułatwi Wam wykonywanie ćwiczeń na platformie Quizlet.
Bardzo proszę, aby wszyscy zarejestrowali się w poniedziałek (30 marca) na platformie Quizlet przy pomocy linku, który znajduje się także w załączniku.
https://quizlet.com/join/2NHDg3AX4
Rejestrując się podajemy swoje imię i np. 2 pierwsze litery nazwiska, tak abym mogła Was rozszyfrować. Podajemy nieprawdziwą datę urodzenia.
Gdyby link się nie otwierał, proszę o informację zwrotną. Kontaktujemy się poprzez e-dziennik lub pocztę elektroniczną (asia.czupta@poczta.onet.pl).
Podobnie jak w przypadku Insta.lingu będę otrzymywać szczegółowe raporty systematyczności i postępów w nauce, na podstawie których będą wystawiane oceny. Na platformie dostępne są 2 zestawy. W poniedziałek po zarejestrowaniu się każdy wykonuje 3 dowolne ćwiczenia z panelu "ucz się" lub "graj" TYLKO W ZESTAWIE "PYTANIE O DROGĘ". Dostępnych jest 7 ćwiczeń (na telefonach nie otwierają się wszystkie dlatego też dobrze byłoby wykonać te zadania na komputerze/laptopie). Drugi zestaw przeznaczony jest na kolejną lekcję.
Ocena za oba zestawy będzie wystawiona 10 kwietnia. Wówczas wszystkie ćwiczenia powinny zostać wykonane min. jeden raz.
Przypominam o sesjach - termin do 5 kwietnia. Niektórzy już otrzymali oceny bdb:)
Prosiłabym o krótką informację, czy nauka na Quizlecie wam się podoba, czy wolelibyście w zamian za to zadania z podręcznika i zeszytu ćwiczeń.
pozdrawiam Was serdecznie i życzę owocnej nauki:)

31 marzec
Temat: Mam na sobie sweter / Ich habe einen Pulli an - Nazwy ubrań (platforma Quizlet).
- Wykonujemy 3 dowolne ćwiczenia na platformie Quizlet. Zestaw "Rozdział 5 - nazwy ubrań".
- Przepisujemy notatkę do zeszytu lub drukujemy notatkę z załącznika i dołączamy do teczki
Przypominam, iż Insta.ling wykonujemy do 5 kwietnia. 6 kwietnia będą wystawione oceny i dodane nowe słówka.
Oceny za ćwiczenia na platformie Quizlet będą wystawione 10 kwietnia. W ciągu tych dwóch tygodni należy wykonać min. 1 raz wszystkie 7 ćwiczeń w każdym zestawie (czyli 2 zestawy x 7 ćwiczeń = bdb).
Uwaga: jeśli załącznik nie otwiera się w telefonie proszę o otworzenie go na komputerze/laptopie.
Wszystkie załączniki do lekcji znajdują się w e-dzienniku w zakładce "ZADANIA DOMOWE".
JĘZYK POLSKI
30.03 – 03.04. 2020 KLASA 8

TEMAT: ZDANIA ZŁOŻONE I WIELOKROTNIE ZŁOŻONE
1. Przypomnij sobie wiadomości na temat zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie – materiał źródłowy, podręcznik str.212 – 216
2. Wykonaj zadania: 6 i 7 str.215
3. Przypomnij sobie, jak tworzy się wykresy zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie, a następnie wykonaj do zeszytu wykresy podanych niżej zdań:
Wróciłem do domu i zjadłem obiad.
Zjadłem obiad, ale nadal byłem głodny.
Zjem jeszcze jabłko albo ugotuję sobie budyń.
Zjadłem jedno i drugie, więc nie czułem już głodu.
Po kilku minutach poczułem, że zaczyna mnie mdlić.
Na szczęście był to fałszywy alarm, dlatego odetchnąłem z ulgą.

TEMAT: ZDANIA ZŁOŻONE I WIELOKROTNIE ZŁOŻONE
1. Wykonaj wykresy zdań wielokrotnie złożonych, opisz zachodzące między nimi relacje wg wzoru:
1. Idąc do szkoły, 2. podziwiałam wiosenne kwiaty (kiedy?) i 3 postanowiłam (co?),4. że gdy wrócę do domu, 5. pójdę na spacer,(w jakim celu?) 6. żeby nazbierać ich do flakonu.

1 krok – szukamy czasowników (także imiesłowów, bo to są nietypowe formy czasownika) - odnaleźliśmy 6
2 krok – numerujemy zdania składowe mamy ich 6
3 krok – zastanawiamy się, jakie relacje zachodzą pomiędzy poszczególnymi zdaniami, tam, gdzie to jest możliwe stawiamy pytania – mamy zatem 3 zdania współrzędnie i 3 zdania podrzędnie złożone
4 krok – rysujemy wykres(mniej więcej)
2 i 3
1 kiedy? Co? 4 , 5
W jakim celu? 6
5 krok – opisujemy zależności
2:1 – zd. zł. podrzędne okolicznikowe czasu
2:3 – zd. zł. współrzędnie łączne (na wykresie powinny je dzielić trzy kropeczki)
3:4 – zd. zł. podrzędnie dopełnieniowe
4:5 – zd. zł. współrzędnie łączne *połączone bezspójnikowo
5:6 – zd. zł. podrzędnie okolicznikowe celu

Zdania do przećwiczenia:
1. Zobaczyłam go, gdy wracałem do domu i pomyślałem, że nie mogę go tam zostawić, ponieważ w prognozie pogody zapowiadali bardzo mroźną noc.
2. Byłem wrażliwy na los innych, więc wziąłem go do domu, ale nie przewidziałem tego, ze nie polubią się z moim psem.
3. Kotek był taki, o jakim opowiadała mi babcia, która mieszkała z nami i miała kiedyś w domu kota, psa i kanarka.
4. Mam nadzieję, że w końcu się zaakceptują, a wtedy w naszym domu znowu zapanuje błoga cisza albo będę musiał zamykać ich w osobnych pomieszczeniach.
5. Mama zasugerowała mi, żebym udał się do weterynarza, aby przebadać Mruczka, ponieważ nie wiadomo czy jest zdrowy.

TEMAT: PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI.
1. Przypomnij sobie teksty literackie podejmujące temat utopii, które omawialiśmy na lekcjach języka polskiego – mapa myśli str.217 oraz informacje na temat tego, jak tworzy się scenariusz filmowy
2. Obejrzyj film „Dawca pamięci” w reż. Philipa Noycego i zastanów się, jaki ma on związek z działem „Utopia”.

TEMAT: SPRAWDŹ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI
1. Praca z tekstem – str.219 – 220

TEMAT: ŻYCIOWE WYBORY
1. Wyjaśnij znaczenie słów: mural oraz street art.
2. Opisz dzieło znajdujące się na str. 221, odnieś się także do pytań pod muralem.
03.04.2020r Edukacja dla bezpieczeństwa – klasa 8
Temat: Złamania i zwichnięcia.
Zapoznaj się z informacją zamieszczoną w podręczniku str. 99-103.
Obejrzyj film pt. Wypadek - złamania, skręcenia, zwichnięcia
https://www.youtube.com/watch?v=ujmTEFaGSNg
Wykonaj w zeszycie zadania 1, 2 i 3 str. 103 – SPRAWDŹ SIĘ.


historia
31.03 – Powojenna odbudowa

3.04 Polska w czasach komunizmu
https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/822547

wos
31.03 i 1.04
Polska państwem demokratycznym.
https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/514198


chemia
Temat: Gliceryna - alkohol polihydroksylowy.
Opracuj:
1. Wzó sumaryczny i półstrukturalny glicerolu.
2. Właściwości fizyczne i chemiczne glicerolu.
3. Zastosowaniew przemyśle.
4. Wykonaj zadania z podr. 2,3, str.153.Temat: Gliceryna - alkohol polihydroksylowy


Teamt: Etanol - alkohol monohydrokylowy.
Opracuj:
1. Wzór sumaryczny i strukturalny etanolu.
2. Proces fermentacji alkoholowej -zapis reakcji chemicznej.
3. Właściwości etanolu, zapis reakcji spalania całkowitego.
4. Jaka jest reakcja charakterystyczna pozwalająca potwierdzić występowanie etanolu w różnych substancjachmateriał do realizowany od 25.03.2020 do 27.03.2020

CHEMIA
Temat lekcji: metanol.

Opracuj;
1. Wzór sumaryczny, strukturalny metanolu.
2. Właściwości fizyczne i chemiczne, reakcja spalania całkowitego.
3. Zastosowanie metanolu.
4. Zad. 2 i 4 z podr. str. 149


BIOLOGIA
Temat: Różnorodnośc biologiczna.
Zagadnienia do opracowania:
1. Wymień 3 poziomy różnorodności biologicznej.
2. Podaj naturalne czynniki kształtujące różnorodność biologiczną.
3. W jaki sposób sukcesja wpływa na różnorodność gatunkową?.
4. Zad. 4, podr. str 142.MATEMATYKA
26.03 Temat: Obliczenia procentowe
1. Analiza pytań i zadań kontrolnych ze str 120 z podręcznika – przypomnienie pojęcia procentu.
2.
2. Analiza rozwiązanych przykładów ze str 121
3.
3. Obliczanie procentu liczby np.
4.
• 15% liczby 200
5.
• 35% liczby 150
6.
• 20% liczby 80
7.
4. Obliczanie liczby na podstawie jej procentu np.
8.
• 60% liczby a to 260
9.
10. • 80% liczby x to 200
11.
• 120% liczby z to 40
12.
Praca domowa
Zad.1 i 3 str 122 z podręcznika


27.03
T: Obliczenia procentowe – zadania tekstowe
1.Analiza rozwiązywania zadań tekstowych
2. Rozwiązywanie przykładowych zadań tekstowych
Zad.2 i 4 str 122
Praca domowa
Zad 1 str 50 oraz Zad 4 i 5 str 51 z zeszytu ćwiczeń


FIZYKA
27.03 T: Wysokość i głośność dźwięku
1. Od czego zależy wysokość i głośność dźwięku - Analiza doświadczenia ze str 183
Im większa częstotliwość drgań ty dźwięk wyższy.
Im większa amplituda drgań tym głośniejszy dźwięk
Zależności te są opisane w dośw. 44 na str 187. Proszę przeanalizować i porównać te wykresy.
Praca domowa
Na podstawie przeanalizowanych wykresów proszę zrobić Zad.1 str 191 oraz Zad 4 str 192 z podręcznika


HISTORIA I WOS
https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/127291
Trudna sztuka rządzenia. Materiał z ćwiczeniami na ten tydzień.
https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/765977
Między propagandą a rzeczywistością w PRL.


EDB
27.03.2020r Edukacja dla bezpieczeństwa – klasa 8
Temat: Tamowanie krwawień i krwotoków.
Zapoznaj się z informacją zamieszczoną w podręczniku str. 95-98.
Obejrzyj film pt. Pierwsza pomoc przedmedyczna – krwotoki i rany na stronie:
https://www.youtube.com/watch?v=YX9478FiAtI
Wykonaj w zeszycie zadania 1, 2 i 3 str. 98 – SPRAWDŹ SIĘ.
JĘZYK POLSKI KLASA 8
26 MARCA

TEMAT LEKCJI: FILM (zapisać temat w zeszycie)
1. Przeczytaj tekst na temat filmu str.204-207
2. Zredaguj notatkę do zeszytu na temat historii filmu i najpopularniejszych gatunków filmowych
Zad. domowe do przesłania str. 207 zad. 5. Potraktujcie zadanie indywidualnie. Termin 4 kwietnia.
UWAGA!
Bardzo proszę o przesłanie mi pozostałych wypracowań wg moich ustaleń:
numery: 1 - 7 Mądrość i Sztuka
numery: 8-14 Książka , Miasto
numery: 15 - 22 Inność, Mądrość

27 marca
TEMAT LEKCJI: WYPOWIEDZENIE I JEGO CZĘŚCI - POWTÓRZENIE MATERIAŁU
1. Przypomnij sobie wiadomości o wypowiedzeniu i głównych częściach zdania - str.208 - 210
2. Wykonaj do zeszytu wykresy podanych zdań, określ części zdania:
*Na biurku mojej mamy zazwyczaj leży kilka nowych książek.
*Wszyscy uczniowie pojechali w środę na premierę spektaklu Aleksandra Fredry.
*Zwiedziliśmy zabytkowe miasteczko nieopodal Pragi.
*Wczoraj nasza reprezentacja nie rozegrała meczu.
Przykład bez wykresu:
Od wtedy stał się słynnym malarzem.
Podmiot domyślny - on
orzeczenie imienne - stał się malarzem
okolicznik - od wtedy
przydawka - słynnym

JĘZYK ANGIELSKI
CZWARTEK (26.03.2020)
TEMAT: Powtórzenie wiadomości z rozdziałów 9 i 10.I
Przeczytaj słówka zamieszczone w słowniczkach na końcach rozdziałów(str. 83 i 91)
Napisz w zeszycie dialog używając w każdym zdaniu przynajmniej jedno słówko z list. Dialog napisz w czasie teraźniejszym - PRESENT SIMPLE. (Przypomnienie zasad:podręcznik str. 130)
3xA:
3x B:
II
→ str. 92 .Przeanalizuj zad. 2, 3 i 4 . Odpowiedzi na grupie. Najważniejsza w tych zadaniach jest znajomość słownictwa.
→ Wybierz po jednym zdaniu z każdego zadania i je przetłumacz.
IV
Zeszyt ćwiczeń, str. 40 zad.1 i 3

PIĄTEK (27.03.2020)
TEMAT: Podsumowanie rozdziałów: 9 i 10.
I
Zad. 5 str. 92
Spróbuj rozwiązać zadanie. Odpowiedzi na grupie.
Wpisz do zeszytu, jaki rodzaj odpowiedzi został zastosowany, tzn.
Zdanie warunkowe typu (ZdWO)
Zdanie warunkowe typu 1 (ZdW1)
Zdanie warunkowe typu 2 (ZdW2)
Stopień wyższy przymiotnika (StW)
Stopień najwyższy przymiotnika (StN)

as...as (tak...jak) (=)
np. 1. ZdW1
Czyli przy każdym podpunkcie piszecie tylko skrót. Wszelkie wyjaśnienia na str.158-164
II
Zadania egzaminacyjne:
Zad. 7 i 8 str. 93.Odpowiedzi do zeszytu.
III
Zad.9 Rozwiąż a następnie sprawdź rozwiązania na grupie.
IV
Zeszyt ćwiczeń: str. 40 zad. 2,str. 40 zad 5. Proszę na grupie zadawać pytania, jeśli pojawią się problemy z rozwiązywaniem zadań. Spróbujemy wspólnymi siłami.materiał do realizacji od 12.03.2020 do 24.03.2020


JEZYK POLSKI KLASA 8

12.03.2020r.
Bardzo proszę do piątku 20. 03.2020r. wykonać:
1. W materiałach do egzaminu wszystkie prace pisemne znajdujące się na końcu każdego arkusza, począwszy od rozdziału 1 „Dziecko". Trzy wybrane przeze mnie prace będą podlegały ocenie po powrocie do szkoły. Proponuję również, abyście wypełniali sobie testy samodzielnie, a potem sprawdzali je z kluczem rozwiązań, co da Wam odpowiedź na pytanie, co należy jeszcze powtórzyć.
2. Proszę także wykonać do zeszytu notatkę przypominającą i utrwalającą poznane środki poetyckie, może być wklejona po wydrukowaniu z Internetu.
23.03.2020r.
Proszę o wykonanie do zeszytu zadań, które będą znajdować się na stronie internetowej, której adres podam poniżej. Każdy temat jest zarazem okienkiem do otworzenia.
Temat: „Pojedyncze czy złożone – bez problemu określone”.
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/jezyk-polski
24.03.2020r.
Proszę o wykonanie do zeszytu zadań, które będą znajdować się na stronie internetowej, której adres podam poniżej. Każdy temat jest zarazem okienkiem do otworzenia.
Temat: „Fragment krajobrazu”.
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/jezyk-polski

RELIGIA
Proszę przeczytać Ewangelię Św Jana - do 27 marca 2020. pozdrawiam - zadanie domowe z Religii.

MATEMATYKA
12.03
Witam
Pomimo wolnego chciałabym abyście nie wypadli z rytmu nauki przed egzaminem. Na razie przeróbcie ćwiczenia z trójkąta 30,60,90 oraz 45,45,90. Jutro podam Wam kolejne zadania.

16.03
Witam wszystkich .
Zadanie na dziś: Zad.5 i 6 str 100. Pamiętajcie, że w tych zadaniach trzeba każdą figurę podzielić na różne trójkąty i wykorzystać własności trójkątów 30,60,90 oraz 45,45,90. Jeśli czegoś nie wiecie to piszcie. Pracujcie systematycznie.

17.03
Witam
Zadania na dzisiaj:
Zad.7, 8, 9 str100 z podręcznika Zad.9 jest trudne piszcie jeżeli potrzebujecie pomocy.

18.03
Witam
dzisiaj w ramach powtórzenia proszę Was, abyście zrobili str 114 z podręcznika

19.03
Dzisiaj dalsza część powtórek Zróbcie Zad 6/113(trzeba znaleźć w tym trapezie dwa różne trójkąty, zaznaczyć je, obliczyć najpierw wysokość a potem dłuższą podstawę). Zad 7 ( musicie przypomnieć sobie o obliczaniu długości odcinka i porównać ze średnicą a potem zastosować wzór na współrzędne środka odcinka) Zad 8 (tu musicie pomóc sobie rysunkiem i pamiętajcie o wzorze na pole trójkąta równobocznego) Zad 9 jest bardzo ważne. Wiecie, że takie zadania często pojawiały się na próbnych sprawdzianach

20.03
T: Figury geometryczne na płaszczyźnie – trójkąty i czworokąty
Zad.1 i 2 ze str114 zrobicie bez problemu tylko koniecznie zróbcie rysunek. W zad. 4 skorzystajcie ze wzoru na długość odcinka Jeśli ktoś nie umie to niech zaznaczy te punkty na układzie współrzędnych. Zastanówcie się nad zad 5 Weźcie pod uwagę, że na 1 rys jest trójkąt a na drugim trapez. Obie figury mają taką samą wysokość.

23.03
T: Figury na płaszczyźnie – Twierdzenie Pitagorasa
Z tymi zadaniami na pewno nie będziecie mieli problemów bo Twierdzenie Pitagorasa macie wyćwiczone.
Zadania jednak są trochę nietypowe, ale dacie sobie radę. Zróbcie Zad 7,9 i 10 ze str 114

25.03
T:Praca z zeszytem ćwiczeń
Dzisiaj zabieramy się za ćwiczenia Proszę zróbcie Zad 1,2,3 str 48 oraz 4,5 i 6 str 49
Pamiętajcie, że jeśli czegoś nie wiecie to piszcie.

ZADANIA Z CHEMII I GEOGRAFII

Chemia
Piszemy wzory sumaryczne, strukturalne, alkoholi, o liczbie atomów C= 5, C= 7, C=8,
napisz reakcje spalania całkowitego.

Geografia
Proszę o przygotowanie prezentacji multimedialnej nt. Wybrane państwo Ameryki, termin: najbliższa lekcja w szkole.


FIZYKA
Witam
Przesyłam Wam tematy do powtórki z fizyki nie będę Wam dawała na razie nowego materiału
13.03
T: Powtórzenie wiadomości o ruchu drgającym
Zad 1 i 2 str 169 oraz Zad 1 i 2 str163
16.03
T:Fale mechaniczne - powtórzenie
Zad 1,2 i3 str175
20.03
T:Fale dźwiękowe Zad. 1,2 i 3 str 181
23.03
T: Fale dźwiękowe Zad 4, 5 i 6 str182


JĘZYK ANGIELSKI – KL. VIII
(18.03.2020) ŚRODA:
I
Podręcznik, str. 86
zad. 3
zad.4 – potrzebne słówka znajdują się w tekstach z zadania 3 oraz w słowniczku na str. 91
Odpowiedzi zapisuje w zeszycie. W ramach przećwiczenia czytania proszę odtworzyć poniższy link.
https://www.youtube.com/watch?v=m6u3uWdD8WA
W trakcie słuchania proszę śledzić tekst. Polecam przesłuchanie jednego wyświetlonego fragmentu, zatrzymanie, przeczytanie samodzielnie, ponowne odsłuchanie i tak z kolejnymi fragmentami. Obowiązkowo 15 minut filmiku. Zachęcam do przestudiowania jak najdłuższego fragmentu.
II
Zad. 6 str. 87
Nagranie nr 32 na grupie. Transkrypt nagrania (każdego z podręcznika) znajdziecie na str. 196
III
Proszę rozwiązać zadania 2,3,4,7 na str. 87. Ustnie. Odpowiedzi na grupie.
IV Ćwiczenia, str. 39 zad. 1,2,3 – po lewej stronie.
V Od dziś wdrażamy powtórzenia do egzaminów na szerszą skalę:-)

W tym celu proszę o odtworzenie filmiku-RADY PRAKTYCZNE:

https://www.youtube.com/watch?v=ne8xV4NCD8A&feature=youtu.be
Zadania egzaminacyjne:
https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200316%20SP_Dzien%201.pdf
Proszę przeanalizować DZIEŃ PIERWSZY.
Zadania z j. angielskiego zaczynają się od str. 16

CZWARTEK (19.03.2020):
I
Podręcznik, zad. 2 i 3. Nagrania na grupie. Odpowiedzi do zeszytu.

II Odtwarzamy filmik – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY:
https://www.youtube.com/watch?v=VQs2vYHT3-0&feature=youtu.be

III Analizujemy zadania egzaminacyjne.
Otwieramy link:
https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/?fbclid=IwAR2L8hpKY_wzKlatL69B_Oge900CNpjQbmPSzIkdSPmGc6OsG

klikamy:Szybka powtórka przed egzaminem – dzień 2 – rozwiązania
(od str. 18-21).
Po przestudiowaniu, sprawdzamy rozwiązania.
IV Zeszyt ćwiczeń, str. 39 zad. 1 i 2 (po lewej stronie).


PIĄTEK (20.03.2020)
I Stopniowanie przymiotników.
Podręcznik str. 161 Czytamy wyjaśnienie na temat stopniowania przymiotników i przysłówków(ciąg dalszy na str. 162).
Następnie wykonujemy zad. 2 ,4, 5 (str.-162-163). Rozwiązania do zeszytu.
II Analizujemy zadania 1, 3 ,7. Rozwiązania na grupie.
III Czytamy wyjaśnienie użycia SO and SUCH/WHAT and HOW na str. 163
Rozwiązujemy zad. 2
IV Analizujemy zad. 3. Sprawdzamy rozwiązanie na grupie. Do zeszytu proszę zapisać tłumaczenie zdań z zadania 3. Ważne: Nie zawsze da się dosłownie przetłumaczyć. Spróbujcie przekształcić to na zwrot typowy dla języka polskiego, np.: What a beautiful butterfly!- Co za piękny motyl! Jaki piękny motyl! Oba zdania są poprawne.
V Quiz dla chętnych: http://www.angielski.slowka.pl/testy,stopniowanie-przymiotnikow-adjectives,tw,163,939.html_j9vbKGub0

ŚRODA (25.03.2020)

I Odtwórz filmik – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY:
https://www.youtube.com/watch?v=TMw36oqAuiI&feature=youtu.be

II Rozwiąż zadania egzaminacyjne, po czym sprawdź rozwiązania.

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/?fbclid=IwAR2L8hpKY_wzKlatL69B_Oge900CNpjQbmPS
kliknij: Szybka powtórka przed egzaminem – dzień 3 – plik dźwiękowy język angielski
(STRONY 14-21)

III W ramach powtórzenia ostatniej lekcji, rozwiąż zad.1 i 2. str. 89
IV Przeanalizuj zad. 3 i 4, str. 89. Rozwiązania na grupie.
JĘZYK NIEMIECKI
Zadanie 1 (wszyscy uczniowie)
Bardzo proszę o obejrzenie krótkiego filmiku o Szwajcarii (Film "Tour durch die Schweiz" wersja z napisami) i wypełnienie dołączonej karty pracy. Uzupełnioną kartę pracy należy przesłać na adres mailowy asia.czupta@poczta.onet.pl. (temat: zadanie z języka niemieckiego) do środy tj. do 25.03.2020 r. Karta pracy będzie oceniona w zależności od ilości i poprawności wykonanych zadań. Proszę skorzystać z poniższych linków:
film:
https://www.dlanauczyciela.pl/zasoby/reforma-2017-szkola-podstawowa-klasy-4-8/jezyk-niemiecki/meine-deutschtour/?f:8[0]=125&f:11[0]=44&p=2

karta pracy:

file:///C:/Users/Admin/Desktop/zdalna/karta-pracy-do-filmu-tour-durch-die-schweiz%20(1).pdf

Dla chętnych dodatkowe zadanie na ocenę celującą: Tłumaczenie wszystkich napisów w filmie na język polski.
Proszę o informacje, gdyby był problem z otworzeniem linku.


Zadanie 2 (wszyscy uczniowie)
Bardzo proszę o wykonywanie sesji w programie Insta.ling w terminie od 13 marca do 29 marca. Po upływie wyznaczonego terminu będą wystawione oceny za ilość wykonanych sesji (jak zwykle 20 sesji = ocena bdb). Po powrocie do szkoły odbędzie się kartkówka ze znajomości słownictwa.

Zadanie 3 (tylko Julia Spitoni)
Prosze o uzupełnienie arkusza i wysłanie go na adres asia.czupta@poczta.onet.pl
do dnia 25 marca.

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2019/jezyki/OJNP-100-1904.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=SxTRtxGJV2E (nagranie)

INFORMATYKA
informatyka
proszę o przerobienie tematu Lekcja 1 Lekcja 1. Programowanie – podstawy
Dowiem się, czym jest programowanie. Napiszę pierwszy projekt w C++.
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
wybierz klasa 8 przedmiot informatyka


Edukacja dla bezpieczeństwa 20.03.2020r (piątek)
Na podstawie tematu z podręcznika: "Apteczka pierwszej pomocy" oraz filmu: https://www.youtube.com/watch?v=PF0QZ4wtoJw wykonaj w zeszycie ćwiczenia 1, 2 i 4 - podręcznik do EBD str. 94.

BIOLOGIA
Przygotuj prezentację multimedialną nt. COVID-19 - zagrożenie dla świata.
Termin: 03.04.2020r.

HISTORIA I WOS
https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/725716

https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/670197
Przesyłam wam linki do zdalnych lekcji z historii.


03.04.2020r Edukacja dla bezpieczeństwa – klasa 8
Temat: Złamania i zwichnięcia.
Zapoznaj się z informacją zamieszczoną w podręczniku str. 99-103.
Obejrzyj film pt. Wypadek - złamania, skręcenia, zwichnięcia
https://www.youtube.com/watch?v=ujmTEFaGSNg
Wykonaj w zeszycie zadania 1, 2 i 3 str. 103 – SPRAWDŹ SIĘ.

:: (C) 2006-2020    projekt i wykonanie www.kud.pl